Yrityksen yhteiskuntavastuulla (corporate social responsibility, corporate responsibility) viitataan kestävän kehityksen edistämiseen yrityksessä. Vastuullisen yrityksen toiminta on luotettavaa, taloudellista, yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja ympäristöä kunnioittavaa. Aiemmin yritysten vastuullisuus ja siihen liittyvä raportointi ovat perustuneet pitkälti vapaaehtoisuuteen, mutta ajat ovat muuttumassa.

Vastuullinen yritys ottaa vastuun yritystoiminnan vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan ja yrityksen sidosryhmiin. Yhteiskuntavastuullinen yritys harjoittaa pitkällä aikavälillä kestävää yritystoimintaa ja sen toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja kansainväliset sopimukset ja suositukset samoin kuin ammattiyhdistysliikkeen ja yritysten väliset puitesopimukset.

Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluvat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ympäristövaikutusten arviointi, yrityksen toiminnan avoimuus ja valvonta sekä toiminnasta raportointi. Vastuullisuusperiaatteet ulottuvat yrityksen oman toiminnan lisäksi myös alihankintaketjuihin ja yhteistyökumppaneihin.

Yritysten vaikeimmat yhteiskuntavastuukysymykset liittyvät globalisaatioon ja tuotannon siirtymiseen maihin, joissa työvoima on alipalkattua ja joista työsuojelu- ja ympäristölait puuttuvat kokonaan tai ovat puutteellisia. Yksi keskeinen yhteiskuntavastuuseen liittyvä ongelma on yritysten veronkierto, jonka avulla yritykset pyrkivät pienentämään ja välttämään verojaan hyödyntämällä lainsäädännön porsaanreikiä.

Nykyisin yhteiskunta- ja yritysvastuu nivoutuvat yhä enemmän sekä suurten että pienten yritysten jokapäiväiseen liiketoimintaan, sillä yritykset joutuvat kansainvälistymisen myötä yhä useammin sovittamaan yhteen erilaisia käsityksiä kohtuullisista työolosuhteista ja ympäristövaikutuksista.

Yhteiskuntavastuun noudattamisesta on muodostunut merkittävä yrityksen maineeseen ja kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Vastuuttomasti toimiva yritys ei yleensä ole houkutteleva sijoittajien tai rahoittajien silmissä. Hyvä maine sen sijaan edesauttaa saamaan hyviä työntekijöitä, pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä sitouttaa rahoittajia ja muita sidosryhmiä. Parhaimmillaan yritysten yhteiskuntavastuu hyödyttää kaikkia osapuolia, mutta pahimmillaan se saattaa olla pelkkiä kauniita sanoja.

Vastuullisuusraportointi on tietyille yhtiöille pakollista. Yli 500 henkilöä työllistävät pörssiyhtiöt, pankit ja vakuutusyhtiöt ovat velvollisia raportoimaan taloudellisen tiedon lisäksi sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan. Muille yhtiöille vastuullisuusraportointi on vapaaehtoista.

Lisää yhteiskunta- ja yritysvastuuseen liittyvää tietoa löydät esimerkiksi Suomen YK-liiton sekä yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkivan Finnwatchin verkkosivuilta.