Artikkeli

Tuotantoeläinten hyvinvointi

Ruoka

Tuotantoeläinten hyvinvointi kiinnostaa kuluttajien lisäksi koko ruokaketjua. Julkisuuteen nousseiden kohujen myötä kiinnostus ja halu tietää enemmän tuotantomenetelmistä ovat lisääntyneet. Eläintuotantoa säädellään monella tasolla, mutta tehokkuusvaatimusten kasvaessa eläinten hyvinvointi saattaa jäädä toiseksi.

Tuotantoeläimellä tarkoitetaan eläintä, jota pidetään ruoan, nahan, villan, turkisten tai jonkun muun halutun ominaisuuden tuotannon vuoksi. Tuotantoeläinten pitoa, kuljetusta ja teurastusta säädellään monilla kansallisilla ja EU-tasoisilla lailla, asetuksilla ja ohjeilla.

Viime vuosikymmeninä kotieläintuotanto on muuttunut yhä laajamittaisemmaksi ja pidettyjen eläinten määrä on kasvanut valtavasti. Etenkin erilaisten proteiininlähteiden kysyntä on noussut, ja tulee nousemaan erityisesti kehittyvissä maissa. Tästä syystä tarve suuremmalle tuotantoeläinten määrälle on suuri ja paineet tehokkaampaan tuotantoon kasvavat.

Tehokkuus on usein pois eläinten hyvinvoinnista

Eri tahot ovat määritelleet asioita, jotka tulisi ottaa huomioon tuotantoeläinten hyvinvoinnin osalta. Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on määritellyt eläimen oikeudet, joista ihminen on velvollinen huolehtimaan. Näihin kuuluvat oikeus hyvään kohteluun sekä positiivisiin tuntemuksiin ja kokemuksiin, oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja elinympäristöön ja oikeus hyvään terveyteen ja toimintakykyyn.

Isobritannialainen tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta Farm Animal Welfare Council on puolestaan määritellyt tuotantoeläimille viisi vapautta. Näihin vapauksiin kuuluvat

  1. vapaus nälästä ja janosta
  2. vapaus epämukavuudesta
  3. vapaus kivusta, loukkaantumisista ja sairauksista
  4. vapaus normaaliin käyttäytymiseen
  5. vapaus pelosta ja ahdistuksesta.

Luomueläintuotanto usein astetta parempi valinta

Luomueläintuotannossa on tiettyjä eläinten hyvinvointiin liittyviä eroja tavalliseen eläintuotantoon verrattuna. Esimerkiksi vasikoiden nupouttaminen on sallittu ainoastaan eläinlääkärin suorittamana (anestesian ja kivunlievityksen käyttö) ja emakoiden porsitushäkkien käyttö on kielletty. Lisäksi eläinten tulee periaatteessa päästä kesäaikaan laiduntamaan tai vähintään ulkotarhaan. Tämä ei tosin koske kaikkia eläimiä. Lue lisää Ruokaviraston verkkosivuilta.

Kuluttajille tietoa maksuhalukkuuden lisäämiseksi

Kuluttajille suunnatuissa kyselyissä nousee usein esille kuluttajien huoli eläinten hyvinvoinnista. Kyselyt antavat tosin valitettavan usein myös viitteitä siitä, etteivät kuluttajat ole valmiita maksamaan lisähintaa eläinten parempien olosuhteiden takia.

Kuluttajan keinot saada luotettavaa tietoa eläinten tuotanto-olosuhteista yksittäisten tuotteiden kohdalla vaihtelevat. Kasvatustilan nimeäminen tuotepakkauksessa ei vielä kerro eläinten olosuhteista, mutta on toki askel parempaan suuntaan. Kyseessä on kuitenkin pitkälti imagonkohottaminen ja tuotannon inhimillistäminen kertomalla tuotantoa harjoittavien ihmisten tarinoita. Eläinten tarinat jäävät edelleen kertomatta.

Oikean ja monipuolisen tiedon antaminen kuluttajille on tärkeää, jotta saadaan perusteita korkeamman tuotehinnan maksamiselle. Kuluttajat arvostavat myös helppoja ratkaisuja ja vaivattomuutta. Tiedon on löydyttävä ostotilanteessa, sen on oltava ymmärrettävää ja siihen on voitava luottaa. Riittävät ja helpot tiedonsaantimahdollisuudet ovat ensiarvoisen tärkeitä kuluttajien maksuhalukkuuden lisäämiseksi.