Artikkeli

Puhelin- ja laajakaistaliittymien liittymäsopimus

Digi | Verkko ja mobiili

Puhelin- ja laajakaistaliittymien liittymäsopimus voi olla joko toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen. Jos asiakas haluaa muuttaa tekemäänsä sopimusta, hänen on hyvä muistaa, että liittymäsopimusta voidaan muuttaa vain rajoitetusti ja että määräaikaisen sopimuksen irtisanominen kesken sopimuskauden ilman laissa määriteltyä syytä aiheuttaa yleensä asiakkaalle kuluja.

Sopimuksen tekeminen

Puhelin- ja internetliittymiä koskevat sopimukset on aina tehtävä kirjallisesti. Sopimus voidaan tehdä joko perinteisesti paperimuotoon tai sähköisesti. 

Laissa on lueteltu yksityiskohtaisesti, mitä sopimuksessa tulee vähintään olla. Sopimuksessa tulee olla esimerkiksi

 • teleyrityksen nimi ja yhteystiedot
 • sopimuksen voimassaoloaika
 • tarjottavien palvelujen laatu ja ominaisuudet
 • palvelun, esimerkiksi liittymän toimitusaika
 • palvelujen hinnoitteluperuste tai sovellettavat hinnastot.

Jos asiakkaalla on maksuhäiriömerkintä, häneltä voidaan vaatia kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta liittymän maksuista. Asiakkaalla on oikeus sopia teleyrityksen kanssa myös käyttörajasta. 

Sopimuksen muuttaminen

Toistaiseksi voimassaolevaa liittymäsopimusta voidaan muuttaa kuluttajan vahingoksi vain

 • sopimusehdoissa yksilöidyillä perusteilla, jos sopimuksen sisältö ei muutu olennaisesti
 • lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen päätöksen perusteella
 • muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua. 

Määräaikaisen liittymäsopimuksen ehtoja ei saa muuttaa kesken sopimuskauden kuluttajan vahingoksi, paitsi jos muutostarve johtuu lainsäädännön muutoksista tai viranomaispäätöksistä. 

Sopimuksen irtisanominen tai päättäminen

Kuluttajalla on oikeus irtisanoa liittymäsopimus päättyväksi heti, jos teleyritys sopimusehtoja muutetaan hänen vahingokseen. Irtisanomisoikeus koskee myös määräaikaisia sopimuksia, poikkeuksena on verotuksen muutoksista johtuva hinnan nouseminen. 

Teleyrityksellä on oikeus sulkea liittymä, jos käyttäjä ei ole maksanut liittymää koskevaa erääntynyttä maksua. Oikeutta ei kuitenkaan ole, jos

 • maksu on alle 50 euroa
 • maksu koskee muuta kuin viestintäpalvelua
 • maksu maksetaan kahden viikon kuluessa maksukehotuksesta
 • maksun laiminlyönti johtuu sairaudesta, työttömyydestä tai vastaavasta syystä ja erääntynyt maksu maksetaan kuukauden kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä tai
 • käyttäjä on riitauttanut laskun tai osan siitä ennen eräpäivää ja maksanut riidattoman osan.

Teleyritys voi purkaa liittymäsopimuksen kuukauden kuluttua liittymän sulkemisesta.

Määräaikaisesti vai toistaiseksi?

Toistaiseksi voimassa olevan liittymäsopimuksen voi irtisanoa. Irtisanominen voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Irtisanomisaika on kaksi viikkoa. 

Puhelinliittymän määräaikaisuuden enimmäiskesto voi lain mukaan olla 12 kuukautta ja internetliittymän 24 kuukautta. Määräaikaista sopimusta ei yleensä voida irtisanoa kesken sopimuskautta.

Määräaikaisen liittymäsopimuksen voi irtisanoa ilman kuluja kesken sopimuskauden päättyväksi kahden viikon (14 päivää) kuluttua irtisanomisesta

 • jos asiakas on joutunut maksuvaikeuksiin sairauden, työttömyyden tai muun itsestä riippumattoman syyn takia tai
 • jos sopimuksen pitäminen voimassa on kohtuutonta jonkin erityisen syyn takia (esimerkiksi muutettaessa ulkomaille tai kotimaassa paikkakunnalla, jossa ei ole mahdollista käyttää operaattorin palveluita).

Näissä tapauksissa operaattori ei saa periä kuluttajalta palvelusopimuksen käyttämättä jäävään sopimusaikaan kohdistuvia maksuja. Mikäli kyseessä on ns. kytkykauppa, operaattorilla on kuitenkin oikeus saada kaupan yhteydessä luovutettu matkapuhelin tai muu laite takaisin.