Artikkeli

Vapaaehtoiset järjestelyt

Talous

Maksuvaikeuksia ja velkaongelmia voidaan ratkaista monin eri tavoin. Parasta olisi, jos ongelmat saataisiin ratkaistua vapaaehtoisilla järjestelyillä. Vapaaehtoisissa velkojen järjestelyissä on yleensä kyse siitä, että jokaisen velkojan kanssa tehdään uusi maksusopimus. Velkoja voidaan myös yhdistää siten, että kaikki yksittäiset velat maksetaan yhdellä kertaa pois ja velallisen maksettavaksi jää vain yksi uusi laina. On myös mahdollista, että osasta veloista tehdään maksusopimus ja osa yhdistetään uudella lainalla.

Neuvottele lisää maksuaikaa

Jos veloistasi on tullut sinulle ongelma, soita velkojille, kerro heille rahavaikeuksistasi ja pyydä maksuaikaa tai maksamista erissä. Voit pyytää myös pitkäaikaisempaa maksusuunnitelmaa ja viivästyskorkojen jäädyttämistä.

Kerro velkojalle, jos sinua on kohdannut esimerkiksi pitkäaikainen sairaus, lapsen syntymä, avioero, työttömyys tai jokin muu sellainen asia, joka on peruste uudelle maksusuunnitelmalle. Sinulla on mahdollisuus neuvotella velkojien kanssa koko perinnän ajan. Voit neuvotella velkojien kanssa senkin jälkeen, kun asia on siirtynyt perintätoimistolle, tuomioistuimeen tai ulosottoon.

Jos olet ajautunut maksuvaikeuksiin sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi, henkilökohtaisten velkojen viivästyskorkoa on mahdollista sovitella. Tällöin kyseessä on kuitenkin oltava painava perusteltu syy.

Toisinaan velkoja voi antaa osan veloista anteeksi. Tavallisesti anteeksianto koskee viivästyskorkoja ja perintäkuluja. Tämä kuitenkin edellyttää hyviä perusteluja ja monesti myös talous- ja velkaneuvojan tukea. Järjestelyt edellyttävät aina, että maksukyky riittää velkojen hoitamiseen koko sovitun maksujärjestelyn ajan.

Maksusopimus

Velkojien ja perintätoimistojen kanssa voi aina neuvotella erilaisista maksujärjestelyistä ja sovintoratkaisuista. Sovintojärjestelyissä velallisen maksukyky arvioidaan yleensä lakisääteisen velkajärjestelyn periaatteiden mukaan. Ulosottoon menevä osuus tuloista varsinkin pieni- ja keskituloisilla on usein suurempi kuin sovintoratkaisuissa velkojen lyhentämiseen käytettävä määrä. Lisäksi velallinen joutuu maksamaan koko ajan ulosoton kulut, jotka pidentävät velkojen maksamiseen kuluvaa aikaa.

Jos velat eivät ole kohtuuttoman suuret tuloihin nähden eikä niitä ole kovin useita, voi niistä selviytyä neuvottelemalla velkojien kanssa uusista maksusopimuksista. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi seuraavat keinot

  1. kuukausieriä pienennetään ja laina-aikaa pidennetään
  2. sovitaan lyhennysvapaista jaksoista, joiden aikana voi maksaa pienimpiä ja kiireellisimpiä maksuja pois
  3. alennetaan velan korkoa
  4. maksetaan ensin velan pääoma ja vasta sitten kertyneet korot.

Myös lakisääteiseen velkajärjestelyyn hakeutuvat joutuvat ennen hakemuksen jättämistä selvittämään sovintoratkaisun mahdollisuudet velkojiensa kanssa.

Velkojen yhdistäminen

Velkojen yhdistäminen tarkoittaa sitä, että kaikki tai osa veloista maksetaan uudella lainalla (esim. pankin myöntämällä järjestelylainalla). Uuden edullisen pankkilainan saamiseksi on tavallisesti oltava vakuuksia (esim. oma asunto), jossa on vapaata vakuusarvoa, muuta omaisuutta, joka ei ole minkään lainan vakuutena, tai takaajia.

Velkojen yhdistämiseen kannattaa ryhtyä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun huomaa että tilanteesta ei voi enää selvitä vain maksusopimuksia tekemällä eikä veloista ole vielä tullut maksuhäiriömerkintää.

Velkojen yhdistämisessä on tärkeää, että uusi laina kattaa riittävän osan veloista. Parasta olisi, jos uuteen lainaan saataisiin yhdistettyä kaikki velat. Lisäksi lainan kuukausierän on oltava sopivan suuruinen nykyisiin ja tuleviin tuloihin nähden. Velkojen yhdistämisessä tulee olla tarkka ja pitää huoli siitä, ettei uusi laina vaikeuteta myöhempiä järjestelyitä. Apua kannattaa pyytää esimerkiksi kunnallisesta talous- ja velkaneuvonnasta.

Takuusäätiön takaus

Jos velallisella ei ole omaa vakuutta lainalle tai maksuhäiriömerkintä estää lainan saannin, Takuusäätiö voi myöntää lainatakauksen tietyin ehdoin. Luottohäiriömerkintä ei estä Takuusäätiön myöntämän lainan tai takauksen saamista. Takauksen tavoitteena on, että asiakas selviytyy jatkossa velanhoitomenoistaan, rahaa jää myös asumiseen ja elämiseen sekä velkaantuminen päättyy.

Takuusäätiön palvelu on valtakunnallista ja asiakkaalle maksutonta. Paikalliset talous- ja velkaneuvojat avustavat velkojen järjestelyn suunnittelemisessa ja takaushakemuksen laatimisessa.

Sosiaalinen luototus

Velkakierteen katkaisemiseen voidaan myöntää myös sosiaalista luottoa. Tämä luotto on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada kohtuuhintaista luottoa ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Ennen sosiaalisen luoton myöntämistä selvitetään hakijan oikeus saada toimeentulotukea, koska ihmisen oikeutta siihen ei voida syrjäyttää sosiaalisella luotolla. Tällä hetkellä vain osa kunnista myöntää sosiaalista luottoa. Oman asuinkunnan tilanteen voi selvittää kunnan sosiaali- tai talous- ja velkaneuvontatoimistosta.