Artikkeli

Velkajärjestely

Talous

Jos velkatilanteesi ei ratkea vapaaehtoisin keinoin, sinun kannattaa selvittää mahdollisuus päästä yksityishenkilön velkajärjestelyyn tuomioistuimen kautta. Saat apua oman kuntasi talous- ja velkaneuvojilta. Palvelu on maksuton.

Velkajärjestelyä haetaan jättämällä velkajärjestelyhakemus tarvittavine liitteineen velallisen kotipaikan käräjäoikeuteen. Ennen hakemuksen jättämistä sinun on selvitettävä onko velkojien kanssa mahdollista päästä sovintoratkaisuun. Kunnalliset talous- ja velkaneuvojat auttavat tarvittaessa sovintoneuvotteluissa sekä velkojalle tehtävän sovintoehdotuksen miettimisessä.

Velkajärjestelyn edellytykset

Ennen velkajärjestelyn aloittamista käräjäoikeus tutkii, täyttääkö velallinen velkajärjestelyn saamisen edellytykset. Velkajärjestelyn edellytyksenä on, että

 1. velallinen on maksukyvytön eli velallinen ei kykene maksamaan velkojaan eikä tilanteeseen ole odotettavissa korjausta
 2. maksukyvyn heikentymisen taustalla on seikka, jota velallinen ei ole itse aiheuttanut (esim. sairaus tai työttömyys) tai
 3. velkojen määrä on maksukykyyn nähden kohtuuttoman suuri sekä
 4. velallinen on ensin pyrkinyt sovintoon velkojien kanssa

Velkajärjestelyn esteet

Velkajärjestelylle voi olla esteitä. Velkajärjestelyä ei voida myöntää esimerkiksi, jos

 1. veloista on mahdollista selvitä kohtuullisessa ajassa myymällä muuta kuin perusturvaan kuuluvaa omaisuutta, vähentämällä menoja tai lisäämällä tuloja
 2. palkan ulosmittauksella kertyy veloille kohtuullisessa ajassa riittävä suoritus
 3. maksukyvyttömyys on tilapäistä (esim. opiskelun, äitiysloman tai väliaikaiseksi arvioidun työttömyyden vuoksi).

Jos velkajärjestelylle on este, velkajärjestelyä ei voida myöntää ilman painavia syitä. Esimerkiksi jos hakijan työttömyys on kestänyt niin pitkään, että tilannetta ei voida pitää enää tilapäisenä, velkajärjestely voidaan myöntää.

Velkajärjestelylle voi myös olla muita esteitä. Suuri osa velkajärjestelyn esteistä liittyy velallisen epärehelliseen toimintaan joko velkaantumisen aikana tai velkoja hoidettaessa. Samoin aikaisempi velkajärjestely on este uudelle velkajärjestelylle.

Maksuohjelma

Velkajärjestelyssä velalliselle vahvistetaan uusi maksuohjelma kaikkien velkojen hoitamiseksi. Maksuohjelmassa velalliselle määritellään hänen maksukykyään vastaavan maksuerä ja maksuaika. Velallisen on käytettävä velan maksuun kaikki maksuvaransa eli kohtuullisten menojen ylittävä osa tuloista. Kohtuullisiksi menoiksi lasketaan

 1. asumiskustannukset
 2. velkajärjestelynormien mukaiset elinkustannukset
 3. mahdolliset elatusapumaksut
 4. muut erikseen huomioitavat menot, kuten tavanomaista suuremmat terveydenhoitomenot ja paikallisliikenteen maksun ylittävät työmatkakulut ja päivähoitomaksut.

Kaikissa käsittelyn vaiheissa ja maksuohjelman aikana velallinen voi saada apua kunnallisilta talous- ja velkaneuvojilta. Lisätietoja oman kuntasi talous- ja velkaneuvonnasta saat esimerkiksi Valtionkonttorin kansalaisneuvonnasta. Veloissa olevat takaajat eivät vapaudu vastuustaan. Mikäli he ovat maksukyvyttömiä ja oikeutettuja yksityishenkilön velkajärjestelyyn, heidän on haettava sitä erikseen.