Artikkeli

Tietoisku: hoitoon pääsyn määräajat perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Perusterveydenhuollossa potilaan tulee saada arkipäivisin virka-aikana yhteys terveydenhuollon toimintayksikköön ja yksilöllinen arvio hoidontarpeesta saman päivän aikana. Kiireettömän sairaanhoidon ensimmäinen hoitotapahtuma on järjestettävä 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hoidontarpeen arviointi on tehty. Tämä koskee tilanteita, joissa hoidon syynä on sairastuminen, vamma, pitkäaikaissairauden vaikeutuminen, uusien oireiden esilletulo tai toimintakyvyn aleneminen. Muissa tilanteissa hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta tai hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsy on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin 4 kuukauden kuluessa hoidontarpeen arviosta.

Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavan erikoissairaanhoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista. Enimmäisaika saadaan ylittää enintään kolmella kuukaudella, jos aloitusta voidaan lykätä ilman, että potilaan terveydentila vaarantuu.

Erikoissairaanhoidossa hoidontarpeenarviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Hoito on aloitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta, mutta arvioinnissa on huomioitava hoidon kiireellisyys.

Julkaistu 7.9.2023