Artikkeli

Tavaran kauppa: Luovutuksen ajankohta ja viivästyminen

Ostaminen ja kuluttajansuoja

Yleensä asiakas saa ostamansa tavarat heti kaupasta mukaansa, ja jos tavaraa ei löydy heti liikkeen varastosta, asiakas voi yleensä noutaa sen myymälästä parin päivän kuluessa. Pahimmillaan kuluttaja voi kuitenkin joutua odottamaan tilaamiaan tavaroita hyvinkin pitkään. Tällöin hän voi tilanteesta riippuen esimerkiksi purkaa kaupan tai vaatia vahingonkorvausta.

Luovutuksen ajankohta

Kuluttaja tekee tavallisesti ostoksensa liikkeessä ja saa tavaran heti mukaansa. Aina tavaroita ei ole kuitenkaan heti saatavissa ja tällöin kuluttaja saa tavaran myöhemmin. Ostaja voi myös varata myymälässä olevan tavaran myöhemmin noudettavaksi.

Jos ostaja ja myyjä eivät sovi toisin, ostajan on noudettava tavara myyjän luota. Tavallisesti tavaran luovutusajasta sovitaan erikseen. Jos kaupassa ei ole sovittu maksuajasta, myyjällä ei ole velvollisuutta luovuttaa tavaraa ostajalle ennen kuin tämä on maksanut kauppahinnan. Lähtökohtana on mahdollisimman yhtäaikaiset suoritukset eli tavara pitäisi luovuttaa heti maksun jälkeen. Ostajalla ei lain mukaan olekaan velvollisuutta maksaa ennen kuin tavara on hänen saatavillaan ja hänellä on ollut mahdollisuus tarkastaa tavara.

Ostaja ja myyjä voivat vapaasti sopia maksun ja tavaran luovutuksen ajankohdasta. Toisinaan ostaja ei saa tavaraa haltuunsa välittömästi. Tällöin ostaja ja myyjä sopivat yleensä siitä, että myyjä toimittaa tavaran myöhemmin ostajalle ja samalla ostaja joutuu maksamaan tavaran ennakkoon.

Luovutuksen viivästyminen

Jos tavaran luovutus viivästyy, ostaja voi

  1. pidättyä maksamasta kauppahintaa siltä osin kuin sitä on vielä maksamatta
  2. vaatia, että sopimus täytetään
  3. purkaa kaupan
  4. vaatia vahingonkorvausta.

Ostaja voi pidättyä kauppahinnan maksusta tavaran viivästyessä. Pidätettävä rahamäärä ei saa kuitenkaan olla suurempi kuin mihin hänellä viivästyksen perusteella on oikeus.

Ostajalla on oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä eli että myyjä luovuttaa tavaran. Tavaran luovuttamista on vaadittava kohtuullisessa ajassa siitä, kun viivästys ilmeni. Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta luovuttaa tavaraa, jos luovuttamiselle on ylivoimainen este.

Jos tavaran luovutus viivästyy merkittävästi tai viivästyksestä aiheutuu ostajalle huomattavaa haittaa, hänellä on oikeus purkaa kauppa. Ostajan on asetettava myyjälle kohtuullinen lisäaika ennen kuin hän voi purkaa kaupan. Annetun lisäajan kuluessa kaupan saa purkaa vain, jos myyjä ilmoittaa ettei tavaraa toimiteta. Ilman lisäaikaa kaupan voi purkaa vain jos,

  1. myyjä on kieltäytynyt toimittamasta tavaraa
  2. luovutus sovittuna aikana on olennainen (tavarat on tilattu esim. häihin) tai
  3. ostaja on kauppaa tehdessä ilmoittanut myyjälle, että luovutus tiettynä aikana on olennainen.

Myyjällä on velvollisuus korvata ostajalle viivästyksestä aiheutunut taloudellinen vahinko. Myyjä on vastuussa myös alihankkijoidensa (esim. kuljetusliikkeen) aiheuttamasta vahingosta samalla tavalla kuin itse aiheuttamistaan vahingoista.