Artikkeli

Tavaran kauppa: Virhevastuu ja takuu

Ostaminen ja kuluttajansuoja

Myyjä on aina ensisijaisesti vastuussa tavaran virheestä. Virhevastuun kestolle ei ole kiinteää ylärajaa. Kaikki tavarassa olevat viat eivät kuitenkaan kuulu myyjän vastuulle. Myyjä ei ole esimerkiksi vastuussa siitä, jos asiakas ei ole noudattanut tavaran käyttö- tai hoito-ohjeita.

Takuu on myyjän, valmistajan tai maahantuojan vapaaehtoisesti antama lisäturva. Takuun voimassaoloaikana sen myöntäjän on osoitettava, että tavaran vika johtui ostajasta.

Takuu on eri asia kuin lainmukainen virhevastuu. Takuuajan päättymisen jälkeenkin ostaja voi vedota virhevastuuseen.

Tavaran virhe

Tavarassa on virhe, jos se ei ole seuraavan listan mukainen:

  1. Tavaran tulee olla ominaisuuksiltaan sovitun kaltainen.
  2. Tavaraa tulee voida käyttää tarkoitukseen, johon sellaista yleisesti käytetään, jos ei ole sovittu toisin.
  3. Jos myyjä on tietoinen ostajan erityisestä käyttötarkoituksesta, tavaraa tulee voida käyttää siihen.
  4. Tavaran pitää olla myyjän esittämän näytteen tai mallin mukainen.
  5. Tavaran pitää vastata niitä tietoja, joita siitä markkinoitaessa on annettu (esim. mainoksissa tai myyjän tai valmistajan internet-sivuilla).
  6. Tavaran pitää olla pakattu asianmukaisella tavalla.
  7. Tavaran tulee olla kestävyydeltään ja muulta laadultaan sellainen, mitä vastaavan kaltaiset tavarat yleensä ovat, jos toisin ei ole sovittu.
  8. Tavaran tulee täyttää laissa tai muissa säädöksissä asetetut vaatimukset.
  9. Tavaran mukana on myös annettava myös riittävät käyttöohjeet.

Tavarassa on virhe myös silloin, jos myyjä tai myyjän palkkaama asentaja on asentanut tai koonnut tavaran ja se on edellä kerrotulla tavalla virheellinen. Tavaran virheeksi katsotaan myös se, jos asennus on ollut ostajan vastuulla ja tämän suorittama virheellinen asennus on johtunut puutteista myyjän toimittamissa asennusohjeissa.

Virhettä koskevat säännökset koskevat myös alennuksella myytyjä ja lahjaksi ostettuja tavaroita. Jos tavara myydään alennuksella virheen vuoksi, virheen laadusta on kerrottava ostajalle etukäteen.

Virhevastuun kesto

Laissa virhevastuun kestolle ei ole asetettu mitään kiinteää rajaa. Virhevastuun kesto on pidempi kuin takuuaika. Tavaran on kestettävä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Tavaran normaali kestoikä vaihtelee tavaran mukaan. Kuluttajariitalautakunnan käytännössä esimerkiksi matkapuhelinten normaalina kestoikänä on pidetty 3–4 vuotta ja televisioiden 4 vuotta. Kestoiän pituutta harkittaessa otetaan huomioon myös tavaran hinta: kalliiden tavaroiden on kestettävä pidempään kuin halvempien. Kuluvien osien normaalia kulumista ei pidetä virheenä.

Oletettuun kestoikään vaikuttaa myös tuotteen markkinointi. Jos markkinoinnin yhteydessä on annettu ymmärtää, että esimerkiksi pesukone kestää 10 vuotta normaalia kotikäyttöä, sen tulee kestää 10 vuotta.

Myyjä on vastuussa tavarassa luovutushetkellä olleesta virheestä, vaikka se tulisikin esiin myöhemmin. Laissa on 12 kuukauden virheolettama. Tavarassa katsotaan olleen virheen jo silloin, kun ostaja on saanut sen haltuunsa, jos virhe ilmenee 12 kuukauden eli yhden vuoden kuluessa siitä, kun myyjä on luovuttanut tavaran ostajalle. Poikkeuksena ovat tavarat, joiden normaali kestoikä on alle 12 kuukautta, esimerkiksi elintarvikkeet.

Aiemman myyntiportaan vastuu

Ostajalla on oikeus esittää virheeseen perustuva vaatimus myös aikaisemmalle myyntiportaalle. Tällä tarkoitetaan sitä, että ostajalla on mahdollisuus esittää vaatimus myös esimerkiksi tukkuliikkeelle, maahantuojalle tai valmistajalle.

Hinnanalennuksen tai kauppahinnan palautuksen määrän osalta aikaisemman myyntiportaan vastuu rajoittuu siihen määrään, jonka tämä on saanut omalta sopimuskumppaniltaan.

Takuu

Takuu on eri asia kuin lainmukainen virhevastuu. Takuu on myyjän, maahantuojan tai valmistajan antama lisäetu. Takuun voimassaoloaikana sen myöntäjän on osoitettava, että tavaran vika johtui ostajasta.

Takuun antaja on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta ja muista ominaisuuksista takuun voimassaoloajan. Takuun antaja voi vapaasti päättää takuun sisällöstä. Hän voi asettaa takuun koskemaan vain määrättyjä vikoja, päättää sen voimassaolon kestosta ja paikasta tai vaatia että takuuseen vetoaminen edellyttää kuitin tai takuutodistuksen esittämistä.

Tavarassa on virhe, jos se takuuaikana osoittautuu virheelliseksi takuussa tarkoitetulla tavalla. Takuun antaja vapautuu vastuusta vain, jos pystyy saattamaan todennäköiseksi, että vika johtuu tapaturmasta, väärästä käsittelystä tai muusta ostajasta johtuvasta syystä. Takuu ei millään tavalla rajoita myyjän laissa säädeltyä virhevastuuta. Lue lisää yltä tavaran ominaisuuksista ja virheestä.

Takuusta on käytävä selvästi ilmi sen sisältö ja se, että takuu ei rajoita ostajan lain mukaisia oikeuksia. Lisäksi on käytävä ilmi muun muassa takuun antaja ja voimassaoloaika ja -paikka sekä muut tiedot, jotka ovat tarpeellisia vaatimusten esittämisen kannalta.

Takuun pitää tarjota ostajalle jotain todellista lisäetua lainsäädännön mukaisiin oikeuksiin nähden. Laissa on kahdentoista kuukauden virheolettama, jonka aikana myyjän pitää osoittaa tavaran vian johtuneen ostajasta. Tämän takia takuun keston tulisi pääsääntöisesti olla yli kaksitoista kuukautta.

Päivitetty 2.1.2023. 4.8.2023 korjattu tekstiä virheolettaman ja takuun kestosta.