Artikkeli

Potilaan oikeus hyvään terveydenhoitoon ja itsemääräämisoikeus

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Potilaalla on oikeus hyvään terveydenhoitoon ja potilaan itsemääräämisoikeus tulee aina turvata

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja hoidossa on kunnioitettava potilaan yksityisyyttä. Lääkärillä on elinikäinen vaitiolovelvollisuus hoitosuhteen perusteella kuulemistaan asioista eikä lääkäri saa ilmaista ulkopuoliselle potilaan terveydentilaan liittyviä asioita.

Potilaan itsemääräämisoikeus on turvattava hoitokäynnillä ja potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Jos potilas ei pysty ilmaisemaan omaa tahtoaan esimerkiksi tajuttomuuden takia, on terveydenhuollon henkilöstön selvitettävä, millainen hoito vastaisi parhaiten potilaan tahtoa. Potilas voi etukäteen ilmaista omat toiveensa hoidon suhteen hoitotahdon avulla. Myös alaikäisellä potilaalla on itsemääräämisoikeus. Jos alaikäinen potilas ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Ikääntyneelläkin ihmisellä on täysi itsemääräämisoikeus eikä itsemääräämisoikeus vähene potilaan ikääntymisen myötä.

Potilaalla on oikeus saada tietoa terveydenhuoltokäynnillä ja terveydenhuollon henkilöstön on myös annettava potilaalle oma-aloitteisesti tietoa. Potilaalle annettava tieto luo edellytykset myös potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumiselle.  Potilaalla on oikeus saada tietoa hyvin monenlaisista hänen hoitoaan koskevista asioista. Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Tieto on annettava potilaalle ymmärrettävästi.