Lausunnot

Lausunto yleispalveluun käytettävästä internetyhteyspalvelusta

19.8.2021 | Digi, verkko ja mobiili

Liikenne- ja viestintäministeriölle
Tunniste: VN/16923/2021
Annettu Lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KULUTTAJALIITON LAUSUNTO EHDOTUKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YLEISPALVELUUN KÄYTETTÄVÄSTÄ INTERNETYHTEYSPALVELUSTA JA ERITYISRYHMILLE TARJOTTAVIEN PALVELUIDEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSISTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi yleispalveluun käytettävästä internetyhteyspalvelusta ja erityisryhmille tarjottavien palveluiden vähimmäisvaatimuksista. Kuluttajaliitto kohteliaimmin esittää seuraavat huomiot ehdotuksesta:

Kuluttajat viettävät yhä enemmän aikaa internetissä ja internetin rooli on korostunut viime vuosina. Toimiva ja riittävän nopea internetyhteys helpottaa monien yksityisten ja julkisten palveluiden tavoittamista, informaation saantia sekä osallistumista yhteiskunnan eri osa-alueiden toimintaan. Tämän vuoksi yleispalveluun käytettävällä internetyhteyspalvelulla on tärkeä merkitys yhteiskunnassamme takamaan vähintäänkin tietyn laatuinen internet-yhteys kaikille.

Kuluttajaliiton mielestä on tärkeää, että yleispalvelulaajakaistan nopeutta nostetaan, sillä sisältöjen monipuolistuessa nopeampi yhteys on tarpeen. Internet-yhteyden nopeuden pitäisi seurata tekniikan kehittymistä, palveluissa tapahtuvia muutoksia, käyttäjien tarpeiden muuttumista ja yleisesti käytössä olevia yhteysnopeuksia. Kuluttajaliiton näkemyksen mukaan olisi kuluttajien etujen mukaista, että nyt ehdotetun 5 Mbits nopeuden sijasta yhteyden nopeus olisi 10 Mbits. Ehdotettu nopeus ei ole riittävä, sillä ihmisten keskeisinä pitämät palvelut eivät välttämättä toimi riittävän hyvin ehdotetulla nopeudella. Lisäksi on huomioitava se, että samassa kotitaloudessa useampi ihminen saattaa samanaikaisesti käyttää samaa internet-yhteyttä.

Esityksessä ei oteta erikseen kantaa lähtevän nopeuden varmistamiseen vaan puhutaan saapuvan liikenteen nopeudesta. Perustelumuistio ottaa kuitenkin huomioon myös työntekemisen murroksen ja etätyöt. Etätöihin ja -kouluun liittyvät erilaiset videokonferenssipalvelut, jotka tarvitsevat tietyn lähtevän liikenteen vähimmäisnopeuden, jotta palvelu toimii kohtalaisesti. Myös lähtevän nopeuden minimitaso tulisi tämän vuoksi varmistaa. Haasteita nopeuden riittävyydessä saattaa syntyä etenkin, jos samassa kotitaloudessa on käynnissä useampi videopuhelu.

Jos tässä yhteydessä nopeuden nostoa 10 Mbits ei voida toteuttaa, tulisi vähintäänkin esittää yksiselitteinen ja sitova suunnitelma, jolla nopeus tultaisiin nostamaan tälle tasolla lähivuosina. Internet-yhteiskunta, etätyöt sekä yleinen tekninen kehitys vaatii, että yleispalvelulaajakaistan nopeuden nostoa tarkastellaan säännöllisin väliajoin.

Ehdotettu internet-yhteyden mittaustapa on parempi kuin nykyinen mittaustapa. Kuitenkin ehdotettu mittaustapa johtaa siihen, että käytännössä nopeus olisi 4,5 Mbits sekunnissa 90 % ajasta, joka kuluttajien näkökulmasta olisi siis pääsääntöinen nopeus. Nähdäksemme tämä ei ole riittävä, sillä nopeuden olisi oltava pääsääntöisesti vähintäänkin 5 Mbits tai yli. Samaan kuluttajien kannalta epäedulliseen mittaustapaan johtaisi perustelumuistiossa esitelty mittausvaihtoehtotapa 1 ”nykymallia vastaava määrittely”, jonka voidaan sanoa vastaavan käyttäjien tarpeita vielä ehdotettua mallia huonommin.

Kuluttajaliitto kannattaa nopeuden mittaamiseksi vaihtoehtoa 3 ”Määritellään yleispalvelulaajakaistalle pelkkä vähimmäisnopeus”. Vain tämä mittausvaihtoehto takaisi, että käytössä olisi todella 5 Mbits nopeuteen kykenevä yhteys. Vaihtoehto olisi selkeä ja ymmärrettävä, sillä se ei sisältäisi minimi-, normaali- ja enimmäisnopeuksien määrittelyä.