Tiedotteet

Komission tuore ehdotus tekoälyn sääntelystä ei takaa riittävää kuluttajansuojaa

12.5.2021 | Digi, verkko ja mobiili | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Euroopan komissio esitti vastikään uuden ehdotuksensa tekoälyä säänteleväksi lainsäädännöksi. Ehdotus on maailman ensimmäinen yritys säännellä tekoälyä ja erittäin tervetullut uudistus. Kuluttajaliitto katsoo, että tulevassa sääntelyssä tulee kuitenkin tarkastella nykyistä laaja-alaisemmin sitä, miten tekoäly vaikuttaa ihmisten arkeen kuluttajina. Sääntelyehdotus kaipaa parannuksia erityisesti kuluttajansuojan ja oikeussuojakeinojen osalta.

”On hienoa, että tekoälyä pyritään sääntelemään”, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. ”Sääntely on kuluttajille tärkeää ja tarpeellista, sillä tekoäly on läsnä yhä useammassa arjen tilanteessa”, Beurling-Pomoell jatkaa. Tekoäly tarjoaakin monia mahdollisuuksia, jotka hyödyttävät kuluttajia suorasti tai epäsuorasti.

Kuluttajat huolissaan yksityisyydensuojastaan

Eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen kattojärjestön BEUC:n selvityksen1 mukaan kuluttajat uskovat tekoälyn hyötyihin, mutta ovat huolissaan sen haitoista. Kuluttajat ovat huolissaan muun muassa yksityisyydensuojastaan ja he haluavat vaikuttaa enemmän siihen, milloin tekoälyä käytetään heidän kohdallaan.

Ehdotuksessa ei ole nykyisellään mukana erityistä kuluttajaa suojaavaa sääntelyä, kuten esimerkiksi oikeutta kieltäytyä tekoälypohjaisesta päätöksenteosta. ”Jotta kuluttajien luottamus tekoälyyn voi kasvaa, tarvitaan kuluttajansuojan huomioivaa sääntelyä. Tätä komission ehdotus ei vielä takaa”, huomauttaa Juha Beurling-Pomoell.

Komissio on antamassa myöhemmin myös muuta täydentävää tekoälysääntelyä. Joko nyt ehdotetun asetuksen tai myöhemmän sääntelyn tulisi vähintäänkin sisältää selkeää sääntelyä siitä, mitä oikeuksia kuluttajilla on niissä tilanteissa, joissa yritys käyttää toiminnassaan tekoälyä. ”Kuluttajalla tulee esimerkiksi olla oikeus vaatia, että tekoälyn sijasta hänen asiansa käsittelee ihminen”, kertoo Beurling-Pomoell.

Lisäksi ehdotuksesta puuttuvat oikeussuojakeinot, joita kuluttaja voisi hyödyntää. Tilanteisiin, joissa yritykset eivät noudata tekoälystä annettua sääntelyä tarvitaan vahvoja oikeussuojakeinoja. 

Tekoälyn korkea riskitaso tulee määritellä huolellisesti

Komissio on ilmaissut, että sääntely tulisi koskemaan vain rajattua joukkoa tekoälysovelluksia. Nyt esitetty sääntely keskittyy pitkälti sääntelemään ns. ”korkean riskin” tekoälyä. Korkeariskisenä pidetään esimerkiksi tilanteita, joissa tekoäly tekisi päätöksiä asuntolainan hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Korkeariskistä olisi myös, jos tekoäly työstäisi sosiaalietuuspäätöksiä yksin.

Jatkovalmistelussa on tärkeä kiinnittää huomiota siihen, mihin korkean riskin raja vedetään, jotta tunnistetaan kuluttajien ja kansalaisten kannalta ongelmalliset tilanteet. Komissio pyrkii kieltämään tiettyjä fyysiselle tai henkiselle terveydelle haitallisia käytäntöjä. Tilanteet, joissa tekoälyä käytetään tavalla, joka voi aiheuttaa taloudellisia riskejä tulee myös huomioida. Lisäksi muiden kuin korkeariskisten tekoälysovellusten osalta sääntely nojaa vielä liiaksi alan itsesääntelyyn. 

Komissiolla on jo lukuisia tekoälyä eri konteksteissa käsitteleviä julkaisuja. Kuluttajaliitto toivoo, että seuraavana julkaisuvuorossa olisi tekoäly ja kuluttajansuoja.

Euroopan komissio julkaisi 22.4.2021 ensimmäisen kattavan tekoälyä sääntelevän asetusehdotuksen ja komission tiedonannon eurooppalaisesta lähestymistavasta teköälyyn.

1 Lisätietoa selvityksestä BEUC, 7.9.2020: Consumers see potential of artificial intelligence but raise serious concerns