Lausunnot

Lausunto elintarvikemarkkinalain muuttamisesta

23.11.2020 | Ruoka

EDUSKUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNALLE

Asia: HE 199/2020 vp eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa
ja esittää seuraavat huomiot esityksestä:

Kuluttajaliitto pitää tärkeänä sitä, että elintarvikeketjua tarkastellaan kokonaisuutena, jossa huomioidaan myös loppukäyttäjien eli kuluttajien näkemykset ja etu. Hyvin toimiva, reilu ja kilpailukykyinen elintarvikeketju muodostuu monista eri osista ja sitä koskevaa sääntelyä valmisteltaessa ja
arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota kuluttajien kysyntään ja kuluttajakäyttäytymistä ohjaaviin
seikkoihin.

Esityksen tavoitteet reilujen ja hyvien kauppatapojen edistämisestä ovat kannatettavia. Kuluttajaliitolla ei ole kantaa esityksessä oleviin, kauppatapadirektiiviin perustuviin kiellettyjen kauppatapojen
sääntelyehdotuksiin sinänsä, mutta haluamme todeta, että niiden vaikutusten arvioinnissa ei ole
riittävästi pystytty arvioimaan mahdollisten muutosten vaikutuksia tuotevalikoimiin ja saatavilla
olevien tuotteiden hintoihin.

Mm. teettämämme laajan kuluttajaselvityksen (otteet liitteenä 1) perusteella suomalaisia kuluttajia
eniten kiinnostava ja ohjaava seikka ruokaostoksilla on hinta. Ruoan kotimaisuus, terveellisyys ja
turvallisuus sekä muut seikat ovat selvästi vähämerkityksellisempiä. Kuluttajat valitsevat mielellään
suomalaista ruokaa, mikäli se on hinnaltaan kilpailukykyistä ja toivoisivat voivansa suosia kotimaista
ruokaa. Erityisesti nykyisessä koronapandemian johdosta tiukentuvassa taloudellisessa tilanteessa
ja kuluttajien ostovoiman heikentyessä tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei sääntely nosta kohtuuttomasti kuluttajahintoja kotimaisten tuotteiden osalta tai vähennä kuluttajien saatavilla olevaa
laajaa tuotevalikoimaa, johon kuuluu tuotteita monissa eri hintaryhmissä.

Kuluttajaliitto pitää tärkeänä sitä, että elintarvikeketjun toimijoita valvovalla viranomaisella on riittävät resurssit ja tehokkaat toimivaltuudet toimia tehtävässään. Esitetyt laajennukset elintarvikemarkkinavaltuutetun toimivaltuuksiin ovat siten kannatettavia. Valtuutetulle esitetyt tehtävät ovat kuitenkin erittäin vaativia ja esityksessäkin todetulla tavalla sovellettavaksi tulee monenlaista ja -sisältöistä lainsäädäntöä sekä erilaisia juridisia prosesseja. Tämän vuoksi Kuluttajaliitto katsoo, että
esitykseen jatkovalmistelussa tehty muutos poistaa valtuutettua koskevista pätevyysvaatimuksista
ylempi oikeustieteellinen tutkinto, on huolestuttava. Valtuutetun tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää laaja-alaista juridista osaamista ja ymmärrystä erilaisista mm. kilpailu-, kuluttaja-,
yhtiö- ja hallinto-oikeudellisista seikoista ja niiden yhteensovittamisesta ja siksi valtuutetulta tulisi
jatkossakin edellyttää ylempää oikeustieteellistä tutkintoa soveltuvan osaamisen osoittamiseksi.

Elintarvikeketju ei toimi ilman kuluttajia. Hyvin toimiva, kilpailukykyinen ja monipuolinen elintarvikeketju huomioi myös kuluttajien toiveet ja mahdollisuudet ja kehittyy kysynnän mukaan. Samalla
ketjun muilla toimijoilla on huomattava rooli kuluttajien auttamisessa kohti kestäviä ja terveellisiä
valintoja. Tämä vaatii laajaa ja monipuolista yhteistyötä ketjun toimijoiden ja sidosryhmien kesken.