Lausunnot

Lausunto ulkoministeriölle: Kansainvälinen oikeudellisesti sitova asiakirja ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa

9.9.2020 |

Asia: YK; Kansainvälinen oikeudellisesti sitova asiakirja ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää ministeriötä lausuntopyynnöstä ja lausuu
asiassa seuraavaa:

Kuluttajaliitto pitää erittäin tärkeänä, että Suomi pyrkii edistämään kansainvälisesti sitovan yritysvastuusääntelyn aikaansaamista hallitusohjelmakirjausten mukaisesti. Suomen tulee toimia aktiivisesti asian edistämiseksi muun muassa vaikuttamalla EU:n neuvottelumandaattiin sekä yhteisen kannan muodostamiseen tämän nyt lausunnolla olevan sopimusluonnoksen pääkohdista. Lausunnolla oleva sopimusluonnos ottaa huomioon eri osapuolien, ml. kansalaisyhteiskunnan tekemiä suosituksia aiempaa selkeämmin. Kuluttajaliitto pitää tärkeänä, että myös kansalaisyhteiskunnan edustajilla on mahdollisuus osallistua asian valmisteluun.

Sopimuksen jatkovalmistelua varten esitettävien suositusten ja ehdotusten osalta Kuluttajaliitto viittaa Fingo ry:n ja sen jäsenjärjestöjen omassa lausunnossaan esittämiin toimenpide-ehdotuksiin pitäen niitä kannatettavina.