Monet kuluttajat varautuvat riskeihin vakuutuksilla. Vakuutuksessa tietyn ennalta määrätyn riskin alaiset henkilöt tai yritykset sopivat vakuutusyhtiön kanssa siitä, että riskin toteutuessa vakuutusyhtiö korvaa heille aiheutuneen vahingon joko kokonaan tai osittain.

Vakuutusten ominaisuuksia

Vakuutuksen keskeisiä ominaisuuksia ovat:

  • Sattumanvaraisuus eli vakuutuksen kohteena olevan riskin, kuten sairastumisen, liikenneonnettomuuden tai tulipalon, toteutumisen tulee olla ennalta arvaamaton ja riippua epävarmasta tapahtumasta.
  • Vakuutus koskee vain ennalta sovittua korvausta vahingosta.
  • Vakuutusmaksun ja vakuutuskorvausten tulee olla pitkällä aikavälillä tasapainossa. Lisäksi vakuutuksissa otetaan huomioon vakuutusten hoitokustannukset ja vakuutusyhtiön liikevoitto.
  • Yleensä vakuutettava riski on suurella osalla vakuutettuja samankaltainen.
  • Vakuutuksenantaja ja vakuutuksenottajat ovat toisistaan riippumattomia.

Henkilö- ja vahinkovakuutukset

Kuluttajien ottamat vakuutukset jaetaan henkilö- ja vahinkovakuutuksiin. Henkilövakuutuksessa kohteena on ihminen. Näihin vakuutuksiin kuuluvat esimerkiksi henki- sekä yksityiset tapaturma- tai sairausvakuutukset. Vahinkovakuutus otetaan esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingonvaralta. Tällaisia vakuutuksia ovat esimerkiksi koti-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset.

Liikennevakuutusta lukuun ottamatta yksityisillä ihmisillä ei yleensä ole lain mukaan pakkoa ottaa vakuutusta. Elinkeinonharjoittajilla on sen sijaan usein velvollisuus ottaa vakuutus, joka korvaa asiakkaille aiheutuneita vahinkoja. Lakisääteisiin vahinkovakuutuksiin kuuluvat liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus.

Lisätietoa vakuutuksista:

Finanssivalvonta, yleistietoa vakuutussopimuksista ja vakuutuskorvauksista

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE, tietoa yksittäisistä vakuutustyypeistä

Liikennevakuutuskeskus (LVK), lisätietoa liikennevakuutuksista