Jokaisella kuluttajalla on oikeus turvallisiin tuotteisiin ja palveluihin. Tuotteet ja palvelut eivät saa vaarantaa kuluttajan terveyttä eivätkä omaisuutta.

Tuotevastuusta säädetään tuotevastuulaissa. Tuotevastuulla tarkoitetaan tavaran virheellisyyden muulle kuin virheelliselle tavaralle itselleen aiheuttamaa vahinkoa. Tuotevastuu ei edellytä, että tavaran valmistaja on toiminut huolimattomasti, vaan korvausta on maksettava siitä, ettei tavara ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa.

Jos tavarasta aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle kuin myydylle tavaralle, myyjä on kuluttajansuojalain mukaan vastuussa vahingosta, jos vahingoittuneella tavaralla on välitön käyttöyhteys myytyyn tavaraa. Jos välitöntä käyttöyhteyttä ei ole tai kyseessä on henkilövahinko, vastuussa on ensisijaisesti tuotteen valmistaja. Maahantuoja tai se, jonka tavaramerkillä tuote on varustettu ja joka on markkinoinut tuotetta omanaan, on vastuussa tuotteesta, jos tuotteesta ei löydy valmistajan tietoja eivätkä he pysty antamaan niitä ostajan hakiessa korvausta vahingostaan. Jos vastuussa on maahantuoja, valmistaja tai markkinoija, tuotevastuun perusteella ei korvata alle 395,24 euron omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa.

Tuotevastuulaki ei rajoita kuluttajan oikeutta saada korvausta muiden lakien, esimerkiksi vahingonkorvauslain, perusteella.

Ilmoita vaarallisesta tai puutteellisesta tuotteesta tai palvelusta viranomaisille

Lisätietoja vaarallisista tuotteista ja palveluista saat esimerkiksi Vaarallisettuotteet.fi-sivustolta. Sivustolla voit myös tehdä viranomaisille ilmoituksen havaitsemastasi vaarallisesta tai puutteellisesta tuotteesta tai palvelusta.