Artikkeli

Taloyhtiön yhtiökokous

Asuminen

Asunto-osakeyhtiön eli taloyhtiön yhtiökokouksessa päätetään taloyhtiötä ja sen osakkaita koskevista asioista. Päätökset yhtiökokouksessa tekevät osakkeenomistajat eli osakkaat. Päätösvalta voi olla osakkaiden sijaan hallituksella, jos laissa tai yhtiöjärjestyksessä on niin määrätty. Kokoukseen voivat osakkaiden lisäksi osallistua hallitus ja isännöitsijä. Joissakin tilanteissa myös taloyhtiössä asuvat vuokralaiset saattavat olla kutsuttuina yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksesta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vähintään kerran vuodessa, kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräisiä yhtiökokouksia pidetään tarpeen mukaan tai sen mukaan, miten yhtiöjärjestyksessä on määrätty. Kutsu kokoukseen tulee lähettää vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää ja aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokouspäivää.

Yhtiökokoukseen osallistuminen

Kaikilla osakkailla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiökokoukseen ei ole pakko osallistua, mutta se on suositeltavaa. Sen lisäksi, että yhtiökokouksessa on mahdollista vaikuttaa taloyhtiössä, pääsee siellä myös kuulemaan yhtiön asioista ja esittämään kysymyksiä.

Yhtiökokous järjestetään lähtökohtaisesti taloyhtiön kotipaikkakunnalla. Kokouspaikka voi olla taloyhtiön omissa tiloissa, mutta kokous voidaan järjestää myös muussa sopivassa tilassa. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä, jos hallitus niin päättää eikä yhtiöjärjestyksessä ole sitä kielletty. Tällöinkin paikan päällä on kuitenkin oltava vähintään yksi henkilö, jotta kokous on laillinen. Osallistujalle, joka ei halua käyttää etäyhteyttä on oltava myös pääsääntöisesti mahdollisuus osallistua kokoukseen paikan päällä.

Käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa tulee lain mukaan esittää tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä toiminnantarkastuskertomus. Lisäksi tulee esittää selvitykset seuraavien viiden vuoden kunnossapitotarpeista sekä yhtiössä suoritetuista kunnossapito- ja muutostöistä.

Yhtiökokouksessa päätetään asioista, jotka sille kuuluvat lain nojalla ja asioista, joista onyhtiöjärjestyksen mukaan päätettävä yhtiökokouksessa. Kokouksessa mm. vahvistetaan tilinpäätös, valitaan hallitus ja päätetään yhtiövastikkeen määrästä.

Jokaisella osakkaalla on oikeus saada ehdottamansa asia käsiteltäväksi yhtiökokouksessa. Ehdotus tulee lähettää hallitukselle tai isännöitsijälle hyvissä ajoin ennen kokousta, viimeistään viikkoa ennen kokouskutsun lähettämistä. Yhtiökokouksen sisältö ja päätösehdotukset valmistellaan etukäteen eikä kokouksessa voida päättää muista kuin esityslistalla olevista asioista.

Päätöksenteko

Yhtiökokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle asianmukaisesti ja paikalla on vähintään yksi osakas. Päätökset yhtiökokouksessa tehdään äänestämällä. Jos ei muuten ole laissa säädetty, päätökset tehdään äänten enemmistöllä. Jotkut päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muuttaminen, on tehtävä määräenemmistöllä. Pääsääntöisesti yksi osake tuottaa yhden äänen. Joissain tapauksissa osakas voi olla esteellinen äänestämään yhtiökokouksessa.