Artikkeli

Perustietoa potilaan oikeuksista

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Mitä oikeuksia potilaalla on?

Potilaalla on useita oikeuksia, joita terveydenhuollon henkilöstön tulee kunnioittaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla annettavassa terveyden- ja sairaanhoidossa. Jos potilas kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu hoitokäynnillä, on potilaalla erilaisia oikeussuojakeinoja käytössään. Potilaan ikä tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet eivät saa vaikuttaa potilaan oikeuksien toteutumiseen hoitokäynnillä vaan potilaan oikeuksien toteutuminen on aina turvattava.

Potilaan oikeudet ovat kytköksissä perustuslakiin

Useat potilaan oikeudet ovat kytköksissä perustuslakiin, jossa säädetään yksilöille kuuluvista perustavanlaatuisista oikeuksista.  Perusoikeuksia ovat esimerkiksi oikeus yhdenvertaiseen kohteluun sekä yksilön henkilökohtaisen vapauden kunnioittaminen. Terveyskeskuksissa työskentelevien lääkärien ja hoitajien tulee turvata potilaan oikeuksien lisäksi myös perusoikeuksien toteutuminen eli heidän tulee esimerkiksi kohdella kaikkia potilaita yhdenvertaisesti.

Myös koko julkinen terveydenhuolto perustuu pohjimmiltaan perustuslakiin. Julkisen vallan velvollisuus tarjota kansalaisille sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita pohjautuu perustuslain 19 §:ään, jossa todetaan, että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että julkisia terveydenhoitopalveluita tulee olla aina saatavilla.  Kunnalla, ja sote-uudistuksen jälkeen hyvinvointialueilla, on kuitenkin valta päättää, millä tavoin se sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää.

Mistä saa lisää tietoa potilaan oikeuksiin liittyen?

Jokaisessa terveydenhuollon yksikössä tulee olla potilasasiamies, jonka tehtävänä on neuvoa ilmaiseksi potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Voit myös aina olla yhteydessä Kuluttajaliiton potilasoikeusneuvontaan.