Artikkeli

Edustajakanne – mistä on kyse?

Ostaminen ja kuluttajansuoja

Uusi lainsäädäntö on tuomassa parannuksia kuluttajansuojaan ja mahdollistaa edustajakanteen nostamisen kuluttajaryhmien puolesta esimerkiksi siihen oikeutetuille kuluttajajärjestöille. Vaikka lainsäädäntö pian mahdollistaakin edustajakanteiden nostamisen, parannuksia tarvitaan vielä, jotta järjestöillä olisi käytännön mahdollisuuksia ajaa kuluttajaryhmien yhteistä asiaa edustavia kanteita oikeudessa.

Hallitus esittää uutta lainsäädäntöä, joka mahdollistaa edustajakanteen nostamisen. Tavoitteena on parantaa kuluttajansuojaa. Uudistuksella pannaan täytäntöön EU:n edustajakannedirektiivi. Hallituksen esitystä käsitellään parhaillaan eduskunnassa ja uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2023.

Edustajakanteella voidaan vaatia elinkeinonharjoittajan toimintatavan kieltämistä sekä hyvitystä kuluttajille aiheutuneesta vahingosta. Tarkoituksena on parantaa kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä, jos kuluttajanoikeuksia on rikottu.

Edustajakanteita olisivat hyvitysvaatimuksia koskevat ryhmäkanteet sekä kieltotoimenpiteitä koskevat edustajakanteet. Kieltotoimenpiteellä elinkeinonharjoittajaa kiellettäisiin jatkamasta kuluttajanoikeuksia rikkovaa toimintaa.

Tämä olisi suuri uudistus nykyjärjestelmään, sillä nykyisin kuluttajajärjestöillä ei ole mahdollisuutta panna vireille kanteita kuluttajaryhmien puolesta.

Esityksen mukaan niin sanottu oikeutettu yksikkö voi panna vireille kanteen kuluttajien puolesta. Oikeutettu yksikkö voi olla joko kuluttajajärjestö tai viranomainen, jolloin yksittäiset kuluttajat eivät joudu toimimaan asiassa yksin. Tämä olisi suuri uudistus nykyjärjestelmään, sillä nykyisin kuluttajajärjestöillä ei ole mahdollisuutta panna vireille kanteita kuluttajaryhmien puolesta, vaan ryhmäkannelaissa kanneoikeus on ainoastaan kuluttaja-asiamiehellä.

Jotta järjestöt voivat nostaa ryhmäkanteita, sallittaisiin oikeudenkäyntien rahoittaminen ulkopuolisella rahoituksella. Rahoitukselle asetettaisiin kuitenkin tiukat ehdot perusteettomien oikeudenkäyntien estämiseksi. Esityksessä ei kuitenkaan ehdoteta järjestöille muita helpotuksia, kuten esimerkiksi julkista oikeusapua tai oikeudenkäyntimaksujen poistamista. Tämä vaikeuttaa huomattavasti järjestöjen mahdollisuuksia tosiasiassa ajaa kanteita kuluttajien puolesta.

Tämä mahdollistaa kuluttajien etujen ajamisen monenlaisissa, erityyppisissä asioissa.

Ehdotetun lainsäädännön soveltamisala olisi huomattavan laaja ja määrittyisi edustajakannedirektiivin liitteen mukaisesti. Direktiivin mukaisesti edustajakanne voidaan nostaa kuluttajakaupan lisäksi esimerkiksi tietosuojaa, rahoituspalveluja, liikennettä tai sähköistä viestintää koskevissa asioissa. Soveltamisala olisi näin ollen paljon laajempi kuin nykyisellä ryhmäkanteella. Tämä mahdollistaa kuluttajien etujen ajamisen monenlaisissa, erityyppisissä asioissa.

Kahden erillisen käsittelyn malli on raskas ja aikaa vievä.

Ryhmäkanteet on tarkoitus käsitellä nykyiseen tapaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kieltotoimenpiteitä koskevia edustajakanteita taas käsittelisi markkinaoikeus. Kahden erillisen käsittelyn malli on raskas ja aikaa vievä. Kuluttajien kannalta olisi ollut parempi uudistaa prosessisääntöjä nyt ehdotettua laajemmin ja sallia ainakin osittain kielto- ja hyvitysasioiden käsittely samassa prosessissa.

Hyvityskanteiden osalta esitys on myös siltä osin harmillinen, että siinä pitäydytään nykyisissä tiukoissa prosessisäännöissä eikä ns. opt-out-menettelyä sallita. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajajärjestön on pystyttävä nimeämään ja yksilöimään kaikki edustamansa kuluttajat jo varsin varhaisessa vaiheessa prosessia, mikä saattaa vaikeuttaa asioiden eteenpäinviemistä. Ns. opt-out-menettely olisi joustavampi ja sallisi kanteen ajamisen yksilöimättä loukattujen kuluttajien ryhmää niin tarkasti, jolloin kuluttajat voisivat hyötyä oikeusprosessin lopputuloksesta silloinkin, kun eivät ole itse olleet alusta asti aktiivisesti mukana kanteen käsittelyssä.

Vinkki! Valitse suomenkieliset tekstitykset klikkaamalla videon oikeassa alalaidassa näkyvää ratas-symbolia (”Asetukset”). Klikkaa avautuvasta valikosta kohtaa ”Tekstitykset” ja valitse listalta ”suomi”.