Sote-edunvalvonta

Kuluttajaliiton Sote-edunvalvonta-hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittama toistaiseksi jatkuva hanke, joka keskittyy sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien edunvalvontaan, neuvontaan sekä potilas- ja sosiaaliasiamiesten kouluttamiseen ja neuvontaan.

Hanke käynnistyi vuoden 2020 alusta ja toiminta jatkuu Kuluttajaliitossa toistaiseksi. Hankkeen keskiössä on tiedottaa potilaille ja asiakkaille heidän oikeuksistaan, osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kouluttaa potilaiden ja asiakkaiden oikeuksista. Lisäksi rahoituksella tuotetaan Potilas- ja asiakaslehteä.

Kuluttajaliiton Sote-edunvalvonta-hanke edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden tietoisuutta omista oikeuksistaan sekä nostaa eri kanavissa esiin suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohtia. Kuluttajaliitto tarjoaa potilaille ja potilasasiamiehille viikoittaista puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuvaa potilasoikeusneuvontaa. Tarjoamme myös potilasoikeuskoulutusta kaikille siitä kiinnostuneille tahoille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on monenlaisten muutosten keskellä, mikä vaikuttaa merkittävästi palveluiden käyttäjien oikeusasemaan. Kun julkisia terveyspalveluja on siirretty entistä enemmän yksityisten yritysten vastuulle ja samalla palveluita on siirretty entistä enemmän digitaalisille alustoille, on julkisen vallan toimesta lisätty palveluiden käyttäjän vastuuta olla tietoinen omista oikeuksistaan. Vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjästä on tullut yhä enenevässä määrin kuluttaja, niin sosiaali- ja terveydenhuollon monin paikoin vanhentunut lainsäädäntö ei huomioi tätä asiaa vielä riittävästi.

Samalla kun palveluiden käyttäjän vastuuta omasta terveydestään on lisätty, ovat talousvaikeuksissa olevat kunnat pyrkineet entisestään tehostamaan omaa toimintaansa. Tällä hetkellä onkin ensiarvoisen tärkeää, että terveydenhuollon asiakkaat ovat tietoisia, että mihin palveluihin heillä on lainsäädännön perusteella oikeus, jotta he osaavat vaatia näitä oikeuksiaan. Viime vuosien lukuisat esimerkit sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan epäonnistumisista myös osoittavat, että potilaiden oikeuksien edunvalvonnalle on suuri tarve.