Lausunnot

Lausunto liikennevakuutusdirektiivin kansallinen täytäntöönpanon työryhmän mietinnöstä

24.3.2023 |

Kuluttajaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua työryhmän mietinnöstä ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Ehdotusta koskevat yleiset huomiot:

Kuluttajaliitto on osallistunut työryhmään ja siten Kuluttajaliitto lähtökohtaisesti yhtyy mietinnössä esitettyyn.  Kuluttajaliiton käsityksen mukaan mietinnössä esitetyt ratkaisuvaihtoehdot vastaavat liikennevakuutusdirektiivin täytäntöönpanovaatimuksia. Lisäksi ehdotetut muutokset osin tarkentavat eräitä tulkintakysymyksiä ja siten parantaa nykytilaa.

Liikennevakuutuslain muutosehdotukset (1. lakiehdotus) 

Moottoriurheilun näkökulmasta työryhmässä on ollut kuultavana moottoriurheilijoita edustavia tahoja ja siten Kuluttajaliito näkee, että heillä on paras näkemys moottoriurheilijoiden tarpeista vakuutuksenottajina. Kuluttajaliitto kiinnittää erityisesti huomiota moottoriurheilutapahtuman yleisön korvausturvaan onnettomuustilanteissa. Tältä osin, kuten mietinnössäkin on tuotu esille (s.33), eristetyn alueen määritelmästä luopuminen tarkoittaa katsojien osalta suurempaa varmuutta siitä, että ajoneuvoilla on liikennevakuutus, josta yleisön vahingot korvattaisiin. Yleisön näkökulmasta muutosta voidaan pitää parannuksena nykytilaan.

Ajoneuvon määritelmä (2 §:n 1 kohta): Ajoneuvon määritelmän muuttaminen tarkoittaisi sitä, että vakuutusvelvollisuuden piiriin tulisi lisää ajoneuvoja (mm. tavarankuljetusbotit, sähköskootterit ja -mopot). Tämä toisaalta lisää vakuutuksenottotarpeita ja sitä kautta vakuutuskuluja. Muutosten tausta on pitkälti direktiivissä. Direktiivin liikkumavaraan nähden kansallinen ratkaisu poikkeaa suurimmassa rakenteellisessa nopeudessa (14 km/h). Tällä poikkeamisella on mietinnön analyysin mukaan vaikutusta hyvin raskaisiin ja samalla hitaisiin työkoneisiin.  Vakuutusvelvollisuuden kasvaessa, muutokset samalla selkeyttävät nykytilaa. Nähdäksemme esitys on direktiivin liikkumavaran puitteissa tasapainoinen kompromissi.

Kuluttajaliitto kiinnittää huomiota siihen, että kotitalouksia on informoitava muutoksista ja kotitalouksien saataville on annettava helposti ymmärrettävää tietoa näistä muutoksista.

Vahinkohistoriatieto (19 §:n 2 – 5 momentti):

Kuluttajaliitto kiinnittää huomiota, että direktiivin mukaisesti vahinkohistoriatiedon saaminen pyynnöstä yhdenmukaistetulla lomakkeella parantaa kuluttajien asemaa.