Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

21.10.2022 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: STM061:00/2022 ja VN/15072/2022
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LÄÄKELAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA


Pyydämme Teitä ottaman kantaa lausunnossanne koko esitysluonnokseen.
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
.

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavan lääkelakia niin, että mahdollistetaan biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekissa. Lisäksi lakiluonnoksessa ehdotetaan biosimilaarivalmisteiden sisällyttämistä viitehintajärjestelmään. Esityksessä ehdotetut toimenpiteet alentaisivat biologisten lääkkeiden hintoja ja valtion lääkekorvausmenoja. Syntyvillä säästöillä rahoitettaisiin osaltaan ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksesta syntyvät kustannukset.

Kuluttajaliitto näkee lähtökohtaisesti positiivisina toimia, joilla lääkkeiden hintoja saataisiin laskettua ja uusien biosimilaarien markkinoille tuloa lisättyä. Kuitenkin nyt esitettyjä biosimilaarien lisäämiseen liittyviä toimenpidekokonaisuuden esityksiä voidaan pitää voimakkaina ottaen erityisesti huomioon, ettei paljon vertailukohtia biosimilaarivaihtoon liittyen muista maista ole saatavilla. Esimerkiksi antolaitteen mahdollista vaihtumista jopa joka kolmas kuukausi ei voida pitää asiakkaiden näkökulmasta kannatettavana ja se voidaan nähdä jopa riskinä hoitoon sitoutumiselle. Varovaisemmat lakiuudistukset olisivat olleet perusteltuja erityisesti siksi, että uudistuksilla voi olla vaikutuksia jopa lääkitysturvallisuuteen.

Lopuksi Kuluttajaliitto haluaa tuoda esiin, ettei sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasryhmien asettaminen vastakkain kustannusnäkökulmasta ole toivottava suuntaus. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta tulisi nostaa Suomessa eikä etsiä säästöjä asiakasryhmien vastakkainasettelulla.

Pyydämme Teitä erityisesti ottamaan kantaa siihen, tulisiko biologisiin lääkkeisiin sovellettu vaihtoväli olla ehdotuksen mukainen vai tulisiko sen olla pidempi, esimerkiksi kuusi kuukautta. Pyytäisimme Teitä ystävällisesti myös perustelemaan kantanne lausunnossa.
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään.


Kuluttajaliitto katsoo, että biologisiin lääkkeisiin sovellettu vaihtoväli tulisi olla esitettyä pidempi. Antolaitteen mahdollista vaihtumista jopa joka kolmas kuukausi ei voida pitää asiakkaiden näkökulmasta kannatettavana ja se voidaan nähdä jopa riskinä hoitoon sitoutumiselle. Varovaisemmat lakiuudistukset olisivat olleet perusteltuja erityisesti siksi, että esityksillä voi olla vaikutuksia jopa lääkitysturvallisuuteen eikä runsaasti vertailutietoa muista maista ole saatavilla.