Lausunnot

Lausunto standardointiasetuksen muuttamisesta

5.4.2022 |

Eduskunnan talousvaliokunnalle

ASIA: U 23/2022 VP VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ EDUSKUNNALLE EHDOTUKSESTA EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI ASETUKSEN (EU) N:O 1025/2012 (STANDARDOINTIASETUS) MUUTTAMISESTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa.

Kuluttajaliitto yhtyy perusmuistiossa esitettyyn Suomen kantaan ja pitää siinä esitettyjä näkökulmia hyvinä. Erityisesti liitto haluaa kiinnittää huomiota osallisuuden lisäämiseen ja turvaamiseen standardisointiprosesseissa, niin kansallisella, eurooppalaisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Standardisointi ei ole ainoastaan yrityselämää palvelevaa toimintaa vaan sillä on laajakantoisia vaikutuksia kaikkien kuluttajien elämään ja arkeen. Siksi mahdollisimman laajan kuluttaja- ja muun sidosryhmäosallistumisen turvaaminen osana prosesseja ja standardien laadintaa on tärkeää. Kuluttajajärjestöillä on vain rajallisesti resursseja edustuksen toteuttamiselle ja tähän tulisikin jäsenvaltiotasolla kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.