Lausunnot

Lausunto sähkömarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

8.12.2021 |

Työ- ja elinkeinoministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/372/2021
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI SÄHKÖMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Käsillä olevalla hallituksen esitysluonnoksella pannaan täytäntöön nykyisen hallitusohjelman tavoitteita, Älyverkkotyöryhmän esittämiä toimia sekä kuluttaja-asiamiehen ehdotusta ennakkolaskutuksen kieltämisestä.

Ennakkolaskutuksen kieltäminen: Kuluttajaliitto kannattaa ehdottomasti ehdotusta siitä, että pääsääntöinen ennakkolaskutus kielletään vähittäismyyjiltä sen vuoksi, että markkina on osoittanut, että tähän laskutustapaan liittyy ongelmia, joihin kuluttaja-asiamieskin on joutunut puuttumaan. Kuluttajaliitto yhtyy perusteluiden näkemykseen siitä, että yleisen ennakkolaskutuksen kieltäminen vähittäismyynnissä parantaisi kuluttajien asemaa. Kuluttajaliitto pitää hyvänä, että ennakkolaskutuksen mahdollisuus on rajattu vain kuluttajaan itseensä liittyvästä erittäin painavasta syystä. On tärkeää, kuten ehdotuksessa onkin esitetty, ettei esimerkiksi mikä tahansa häiriö maksun suorittamisessa riitä ennakkolaskutuksen perusteena vaan kyse on oltava huomattavasta summasta.

Sähköntoimituksen vertailuvälineet: Kuluttajaliitto pitää tärkeänä, että kuluttajille annettavien tietojen vertailtavuutta pyritään parantamaan. Kuluttajaliitto kannattaa hallituksen esityksessä ehdotettuja toimia vertailuvälineeksi ja pitää tärkeänä, että toteuttaminen annetaan viranomaisena toimivan Energiaviraston tehtäväksi. Kuluttajaliitto kuitenkin kiinnittää huomiota, että nettisivuilla olevat tiedot sähkönhinnoista eivät tavoita kaikkia kuluttajia, joilla ei ole puuttuvien digitaitojen tai taloudellisten resurssien vuoksi mahdollista päästä internettiin. Lisäksi Kuluttajaliitto kiinnittää huomiota siihen, että sahkonhinta.fi – sivuston saavutettavuudessa havaitut puutteet [1] tulisi korjata tässä yhteydessä, ellei niitä ole jo korjattu.

Tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisu: Tässä yhteydessä ei ole tarkoitus muuttaa kuluttajien tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisun keinoja vaan perustetaan muille loppukäyttäjille uusi energiamarkkinariitalautakunta. Kuluttajariitalautakunnan menettelysääntöjä ei siis muuteta tässä yhteydessä. Kuluttajaliitto kiinnittää huomiota siihen, että sähkömarkkinadirektiivin mukaan energia-alan yritysten osallistuminen kotitalousasiakkaiden osalta on pakollista, ellei jäsenvaltio osoita, että muut menettelyt ovat tehokkaita. Hallituksen esitysluonnoksesta ei käy esimerkiksi ilmi, kuinka hyvin energia-alan yritykset osallistuvat kuluttajariitalautakunnan menettelyyn. On sen vuoksi epävarmaa, kuinka energia-alan yritykset ovat sitoutuneet kuluttajariitalautakunnan toimintaan.

Lisäksi edellä mainittu direktiivi edellyttää, käsittelyssä nopeita, tehokkaita, avoimia, yksinkertaisia ja kohtuuhintaisia menettelyjä. On syytä vielä tarkastella energia-asioiden keskimääräisiä käsittelyaikoja kuluttajariitalautakunnassa. Uuteen lakiin energiamarkkinariitalautakunnasta esitetään lisättäväksi ratkaisusuosituksille määräaika 90 päivää siitä, kun asian ratkaisemiseksi tarpeellinen aineisto on lautakunnan saatavilla. Monimutkaisissa asioissa määräaika voisi poikkeuksellisesti olla pidempi. On tärkeää vielä tarkastella, kuinka myös kuluttaja-asioissa voitaisiin taata vastaavanlaiset ratkaisuajat ja tarvitaanko vastaaviin aikoihin pääsemiseksi lisää resursseja kuluttajariitalautakunnalle.

[1] https://sahkonhinta.fi/aboutus