Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä

17.9.2021 |

Eduskunnan talousvaliokunnalle
TaV@eduskunta.fi

KIRJALLINEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HE 116/2021 VP EDUSKUNNALLE LAEIKSI SÄHKÖMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄISTÄ SÄHKÖKAUPAN KESKITETYN TIEDONVAIHDON PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTOON LIITTYVISTÄ MÄÄRÄAIKAISISTA TOIMENPITEISTÄ

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä 116/2021 vp eduskunnan talousvaliokunnalle ja kohteliaimmin esittää seuraavaa:

Nyt käsillä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön sähkökaupan keskitetty tiedonvaihdon palvelut ja säädettäisiin viiden kuukauden pituinen kokeilujakso. Lisäksi säädettäisiin vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden sekä jakeluverkon rajapistemittauksista vastaavien muiden verkonhaltijoiden ja kiinteistönhaltijoiden velvollisuudesta rekisteröityä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen (=Datahubin) käyttäjäksi sekä rekisteröintiin liittyvistä erityistilanteista. Käyttöönottojakso alkaisi 1.11.2021 ja päättyisi 31.3.2022.

Kuluttajaliitto kannattaa pääosin ehdotusta, mutta kiinnittää huomiota siihen, että kuluttajien sähkönsaannissa käyttöönoton ei tulisi näkyä sähkönsaannin keskeytyksinä, laskutukseen liittyvinä epäselvyyksinä tai muina palveluiden laadun heikentymisenä.  Jotta muutoksista tulisi läpinäkyviä kuluttajille, tarvitaan aktiivista tiedottamista eri tahoilta. Informaatiossa tulee panostaa viestin selkeyteen ja ymmärrettävyyteen sekä siihen, että viestitään erityisesti juuri kuluttajiin vaikuttavista seikoista.

Mahdollisia häiriöitä on tarkkailtava erityisesti käyttöönottokaudella ja häiriötilanteisiin puututtava viipymättä. Muutokset tulisi tehdä kuluttajille näkyviksi ja ymmärrettäviksi selkeän informaation avulla. Kuluttajilla tulee säilyä tosiasiallinen mahdollisuus sopimusrikkomustilanteissa myös vahingonkorvauksiin.