Lausunnot

Lausunto lentoverosta

16.3.2021 |

Eduskunnan valtionvarainvaliokunnan verojaostolle
KAA 1/2020 vp Lentovero

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Ilmastonmuutos on yksi suurimmista ihmiskuntaa kohtaavista uhkista ja sen torjuminen on erittäin tärkeää. Kuluttajaliiton mielestä myös lentomatkustajien on osaltaan osallistuttava kasvihuonepäästöjen vähentämiseen.

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että eduskunta ryhtyisi lainvalmistelutoimenpiteisiin matkustajakohtaisen lentoveron säätämiseksi Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriössä on laadittu viime vuoden lopulla muistio lentolippuveron päästö- ja fiskaalisia vaikutuksista. Muistion mukaan ehdotetun kaltaisen lentoveron vaikutukset kasvihuonepäästöihin olisivat melko vähäiset. Lentopolttoaineen hintoihin vaikuttavien veroratkaisujen – ALV-laajennuksen tai lentopetroliveron – vaikutukset olisivat huomattavasti suuremmat. Jos lentämisen verotusta ryhdytään muuttamaan, Kuluttajaliiton mielestä muutosten pitäisi vaikuttaa mahdollisimman tehokkaasti kasvihuonekaasujen määrään. Matkustajakohtainen lentovero ei huomioi matkustajakohtaisia kasvihuonepäästöjä. Lentopolttoaineen hintoihin vaikuttava vero olisi todennäköisesti omiaan kannustamaan myös lentoyhtiöitä vähentämään matkustajakohtaista polttoaineenkulutusta ja siten vähentämään kasvihuonepäästöjä. Kuluttajaliitosta on perusteltua selvittää lentoliikenteen verotusta ehdotettua enemmän. Ottaen huomioon lentoliikenteen kansainvälisyyden ja sitä sääntelevät kansainväliset sopimukset, selvitys ei voi olla pelkästään kansallinen, vaan asiaa on selvitettävä sekä EU.n ja ICAO:n tasolla.