Lausunnot

Lausunto tieto- ja viestintäteknologiasektorin (ICT) ilmasto- ja ympäristöstrategiasta

15.1.2021 | Digi, verkko ja mobiili

Liikenne- ja viestintäministeriö
tunniste: VN/8054/2019
annettu lausuntopalvelu.fi palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO ICT-ALAN ILMASTO- JA YMPÄRISTÖSTRATEGIAA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTISTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän loppuraportista ja esittää seuraavat huomiot:

Aihe on erittäin tärkeä ja ICT-alan potentiaali tukea päästötavoitteisiin pääsemistä omalla alalla ja muita aloja tukien on merkittävä. Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on tuonut esille monia tärkeitä näkökulmia, joilla ilmastotavoitteita voidaan edistää. Kuluttajaliitto pitää loppuraporttia kattavana kuvauksena nykytilasta ja parantavista toimenpiteistä. Loppuraporttiin valitut kokonaisuudet ovat perusteltua ja hyvää on, että tavoitteisiin on kytketty konkreettisia toimenpiteitä aikatauluineen. Kuluttajaliitto pitää hyvänä, että kuluttajatietoisuuden ja osaamisen lisääminen on mukana omana tavoitteenaan sekä muiden asetettujen tavoitteiden sisällä silloin, kun tavoitteissa on
kuluttajanäkökulmaa.

Kuluttajien hankkiman elektroniikan käyttöiän pidentämiseksi ja kierrättämisen lisäämiseksi ehdotetut toimenpiteet ovat kannatettavia. On selvää, että lisää tietoutta tarvitaan, jotta enemmän laitteita päätyisi kierrätykseen. Kuluttajaliiton kannattaa taloudellisten kannusteiden mahdollisuuden selvittämistä laitteiden korjaamisen ja kierrättämisen lisäämiseksi. Kuluttajaliitto yhtyy raportissa esitettyyn, että ICT- laitteiden kohdalla tietoa vaikutetaan tarvitsevan enemmän konkreettisia toimia kuten kierrätystä koskien, kun taas käytöstä johtuvien negatiivisten vaikutusten osalta tietoa tarvitaan perusteista lähtien. Teknologiaan perehtymättömän kuluttajan saattaa olla vaikea hahmottaa, että esimerkiksi kiinteässä ja mobiilisti toimivassa internet-yhteytyksissä on eroa ja internet-sivuilla pyörivällä videomateriaalillakin on ilmastovaikutus.

Toimien seuranta on tärkeää, jotta tavoitteet saavutettaisiin. Kuluttajaliitto kannustaa pohtimaan olisiko seurantatoimiksi mahdollista tehdä jo tässä vaiheessa konkreettisempia suunnitelmia kuin mitä loppuraportissa on nyt esitetty.