Lausunnot

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lääkeasetuksen liitteen muuttamisesta

9.11.2020 |

Kirjallinen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteeseen 1 ehdotetuista muutoksista

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä ja esittää siitä seuraavat huomiot:

Yleistä

Kuluttajaliitto katsoo, että potilaalla tulee aina olla oikeus laadultaan hyvään terveydenhoitoon. Aina kun terveydenhuollon henkilöstölle annetaan uusia vastuita, tulee huolehtia siitä, että koulutus näiden tehtävien hoitamiseen on riittävä, jotta potilasturvallisuus ei kärsi. Kuluttajaliitto haluaa myös muistuttaa, että lääkäreillä on pitkän pohjakoulutuksensa ansiosta yleensä syvällisempi osaaminen esimerkiksi ihmisen fysiologiasta kuin sairaanhoitajilla. Silloin, kun lääkäreiltä siirretään vastuuta hoitajille, tulee siis ensisijaisesti huolehtia siitä, että potilaan oikeudet ja potilasturvallisuus toteutuvat.

Hoitohenkilöstön lääkkeisiin kohdistuvasta täydennyskoulutuksesta tulee aina huolehtia, koska lääkkeet kehittyvät jatkuvasti ja vanhentuneet tiedot voivat aiheuttaa jopa riskin potilasturvallisuudelle. Kuluttajaliitto haluaa myös muistuttaa, että hoitajilla tulee aina olla selkeä ymmärrys siitä, milloin esimerkiksi potilaan pohjalääkitys on muuttunut niin paljon, että lääkärin konsultaatio lääkkeen uusimisesta on tarpeen. Myös tämän asian suhteen hoitajien koulutuksen merkitys on suuri.

Esitetyt muutokset

Kuluttajaliitto katsoo, että tietyissä tilanteissa on kuitenkin potilaan kokonaisedun mukaista, että
hoitajat voivat määrätä potilaille tiettyjä lääkkeitä. Kuluttajaliitto katsoo, että erityisesti ehkäisyvalmisteiden suhteen on tärkeää, että ne ovat mahdollisimman helposti nuorten saatavilla.

Kuluttajaliitto näkee pääsääntöisesti positiivisena, että hoitajat saavat määrätä tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitettuja yhdistelmävalmisteita. Kuluttajaliitto haluaa kuitenkin muistuttaa, että lääkäreillä tulee jatkossakin olla keskeinen rooli myös 2 tyypin diabeteksen hoidossa.

Kuluttajaliitto kehottaa sosiaali- ja terveysministeriötä vakavasti tarkistelemaan vielä, että aiheutuuko potilasturvallisuudelle riskejä siitä, että sairaanhoitajat voivat määrätä lapsipotilaille kloramfenikolia. Kuluttajaliitto katsoo, että jos on epäilystä siitä, onko hoitajilla riittävät edellytykset kloramfenikolin määräämiseksi, tulee etusija antaa potilasturvallisuuden varmistamiselle ja kloramfenikoli lääkeaineena tulee jättää vain lääkärin määrättäväksi.

Helsingissä 9.11.2020

Julia Lumijärvi
Potilaan oikeuksien asiantuntija, HLL, ON

Tiina Vyyryläinen
Vaikuttamistyön päällikkö, OTK

Suomen Potilasliitto ry yhtyy Kuluttajaliiton lausuntoon.
Paavo Koistinen
Puheenjohtaja