Aluevaalit 2022: Sosiaalinen luototus käyttöön hyvinvointialueilla!

Hyvinvointialue voi myöntää sosiaalista luototusta henkilöille, joilla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta joilla on kyky selviytyä lainan takaisinmaksusta. Ylivelkaantuminen on Suomessa kasvava ongelma ja sosiaalinen luototus on hyvä keino ehkäistä ihmisten velkaongelmien kasvua sekä toimeentuloturvan tarvetta.

Sosiaalinen luototus on kuitenkin ollut vain osan väestöstä saatavilla. Vuonna 2019 sosiaalinen luototus oli aktiivisessa käytössä noin 30 kunnassa ja sosiaalisia luottoja myönnettiin 553 henkilölle. Sosiaalista luototusta tarjoavien kuntien väestöpohja kattaa 2,8 miljoonaa suomalaista. Useimmiten sosiaalisia luottoja myönnettiin kulutus- ja ulosottovelkoihin sekä talouden hallintaan. Palvelun järjestämisen tapa on vaihdellut eri puolilla Suomea.1

Hyvinvointialueilla on mahdollisuus ottaa sosiaalinen luototus käyttöön, mutta lainsäädännön velvoitetta siihen ei ole tällä hetkellä. Tämä asettaa eri puolella Suomea asuvat ihmiset erilaiseen asemaan, kun kansalaisten taloudellista toimintakykyä tuetaan sosiaalisen luototuksen avulla vain tietyillä alueilla.

Kuluttajaliiton tavoitteet:

  1. Sosiaalinen luototus tulee ottaa käyttöön jokaisella hyvinvointialueella. Kansalaisilla tulee olla nopea väylä saada sosiaalista luototusta, jotta heidän ei tarvitse turvautua korkeakorkoisiin kulutusluottoihin.
  2. Hyvinvointialueen tulee resursoida sosiaalinen luototus riittävällä tavalla, jotta kohtuuehtoista luototusta on tosiasiallisesti sitä tarvitsevien saatavilla.

Taustaa

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuollon palvelu, jonka avulla tuetaan kansalaisen taloudellista toimintakykyä. Sosiaalista luototusta säätelee laki sosiaalisesta luototuksesta (1133/2002). Lain mukaan sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Kunnat ovat järjestäneet sosiaalista luototusta halutessaan, mutta velvoitetta sosiaalisen luototuksen käyttöönottoon ei ole ollut. Sosiaalinen luototus onkin ollut alikäytetty palvelu, ja sosiaalisella luototuksella on paljon positiivisia vaikutuksia. Sosiaalinen luototus vahvistaa muun muassa ihmisten selviytymiskykyä sekä vähentää yksilön tarvetta toimeentulotuelle.2

Sosiaalinen luotto voidaan myöntää perustellusta syystä henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa, ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Luotonhakijalle ja luotonsaajalle tulee tarvittaessa järjestää taloudellista neuvontaa ja ohjausta sosiaalisen luoton myöntämisen yhteydessä ja takaisinmaksuajan kuluessa.

Sosiaalinen luototus on nostettu Marinin hallitusohjelmassa esiin. Hallitusohjelmassa todetaan, että sosiaalisen luototuksen valtakunnallistaminen selvitetään, ja selvityksen pohjalta se otetaan käyttöön koko maassa vaalikauden aikana.3 Sosiaalisen luototuksen valtakunnallisen käyttöönoton edellytyksistä julkaistiin syyskuussa 2021 STM:n selvitys. Selvityksen yhteydessä toteutettiin laaja kysely kunnille, suunniteltujen hyvinvointialueiden edustajille sekä valikoiduille muille asiantuntijoille. Selvityksen raportissa tuodaan esiin sosiaalisen luototuksen merkittävyys, sillä sosiaalinen luototus on selvityksen mukaan tehokas keino auttaa pienituloisia ja velkaantuneita henkilöitä.4 Selvityksessä tuodaan esiin, että sosiaalista luototusta järjestetään kunnissa tällä hetkellä hyvin erilaisilla käytännöillä. Selvityksen mukaan sosiaalinen luototus olisi perusteltua keskittää hyvinvointialueilla omaan erilliseen yksikköönsä.5

Lainsäädäntöön on tehty tarvittavat tekniset muutokset, jotta hyvinvointialueet pystyvät ottamaan sosiaalisen luototuksen käyttöön alueellaan. Jokaisen hyvinvointialueen tulee ottaa sosiaalinen luototus käyttöön siinäkin tilanteessa, että lainsäädännön velvoitetta käyttöönotolle ei ehdittäisi tällä hallituskaudella säätää. On myös tärkeää, että sosiaalinen luototus resursoidaan hyvinvointialueilla riittävällä tavalla niin, että luototusta on tosiasiallisesti kaikkien luototuksen edellytykset täyttävien henkilöiden saatavilla.

Lähteet

[1] Kuntakyselyn osaraportti 2019;  https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/sosiaalipalvelut/tilastokysely-kuntiin/sosiaalinen-luototus ; STM 2021:24 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163393/STM_2021_24_R.pdf?sequence=4&isAllowed=y

[2] STM 2021:24

[3] Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31

[4] STM 2021:24

[5] STM 2021:24