Artikel

Patientens självbestämmanderätt förverkligas inte utan information

Social- och hälsotjänster

Patienten har många rättigheter som hälsovårdspersonalen måste respektera. Vården av en patient ska till exempel alltid ges i samförstånd med patienten och patienten har när som helst rätt att vägra ta emot den vård som erbjuds. I dag har patienten även möjlighet att välja vid vilken hälsovårdscentral patienten vill få vård. Det finns emellertid en av patientens rättigheter som jag anser har diskuterats alldeles för lite under de senaste åren och det är patientens rätt till information.

Patientens rätt till information utgör grunden för att patientens alla andra rättigheter ska kunna förverkligas.

Det är synnerligen viktigt att patienten får information om ärenden som rör patientens vård eftersom det utgör grunden för att patientens alla andra rättigheter ska kunna förverkligas. Jag vill belysa detta med ett hypotetiskt exempel. En patient bryter vristen och uppsöker en läkarmottagning. Läkaren vet att det finns två möjliga vårdalternativ för vristen, operation eller fysioterapi. Läkaren anser att en operation skulle vara det bästa vårdalternativet för patienten och väljer att endast berätta om det här alternativet för patienten. Patienten får ingen information om andra alternativ och har därför ingen möjlighet att välja något av dessa. Det läkaren inte vet är att patienten har lidit av sjukhusskräck i decennier och att patienten vill undvika sjukhus om det bara är möjligt. Det här är en mycket viktig fråga för patienten. Läkaren visste inte detta då han tog vårdbeslutet och kunde därför inte ta hänsyn till det. Om läkaren hade berättat för patienten att en icke-kirurgisk vård är en möjlighet, skulle patienten antagligen ha berättat för läkaren om sin rädsla för sjukhus. Då hade läkarens åsikt om det bästa vårdalternativet kunnat vara ett annat än operation.

Om läkaren vet att det finns flera olika vårdalternativ att välja mellan, måste läkaren berätta för patienten om dessa alternativ.

Vården ska alltid ges i samförstånd mellan patienten och läkaren, men det viktigaste är ändå att komma ihåg att patienten är expert på sitt eget liv. I litteraturen talas det om patientens integritet, dvs. respekten för patientens individualitet, vilket hör ihop med respekten för patientens självbestämmanderätt. Varje patient är en unik individ som har sina egna önskningar. Om läkaren vet att det finns flera olika vårdalternativ att välja mellan, måste läkaren berätta för patienten om dessa alternativ. Patienten känner sin egen bakgrund och sina önskemål bäst, läkaren känner till vårdens medicinska aspekter bäst. Det bästa vårdresultatet får vi genom att kombinera dessa två och samtidigt respekterar vi patientens självbestämmanderätt på det sätt som krävs enligt lagstiftningen.

En patient har rätt att få upplysningar om:

  • sitt hälsotillstånd
  • vårdens och behandlingens betydelse
  • olika vård- och behandlingsalternativ och deras verkningar
  • samt om andra omständigheter som hänför sig till vården och behandlingen och som har betydelse då beslut fattas om hur patienten ska vårdas.

Detta innebär med andra ord att vårdpersonalen ska berätta för patienten om dessa punkter i samband med varje vårdbesök och att patienten har rätt att kräva att få denna information. Juridiskt sammanfattas patientens rätt till information i 5 § i lagen om patientens ställning och rättigheter.

Om du tänker tillbaka på de senaste gångerna som du har besökt hälsovården och drar dig till minnes om du alltid har fått den här informationen, skulle jag gissa att du inte har fått det. Det finns ännu mycket kvar att göra när det kommer till att trygga patientens rätt till information i vårt samhälle. Vi på Konsumentförbundet har redan inlett arbetet med att förbättra patientens rätt till information och vi kommer att fortsätta med det kontinuerligt.

Julia Lumijärvi

Jurist (hälso- och sjukvård)

Denna artikel har ursprungligen publicerats i Patient- och klienttidningen 4/2020.