Artikel

Marina Kinnunen – en föregångare inom patientsäkerheten

Social- och hälsotjänster

Vägen till en vård med bättre patientsäkerhet har varit lång, men inte utan positiva resultat. Marina Kinnunen inledde sin karriär som sjukskötare år 2000 inom social- och hälsovården. Då Marina för nästan 13 år sedan började jobba för patientsäkerheten fanns det ännu mycket att åtgärda i den branschen.

”Man fick ta i ordentligt för att rikta allmänhetens uppmärksamhet på bristerna i patientsäkerheten”. Antalet tillbud var dåförtiden olovligt stort. I och med att rapporteringen om dessa har blivit vanligare har man även i högre grad blivit medveten om patientsäkerhetens tillstånd. ”Nu gäller det att ta fram verktyg för att mäta kunskap och utveckla den kunskapsbas som förvärvats. Fokus ska inriktas på förebyggande arbete, riskanalys och lärande utifrån framsteg.”

Visst borde man tala mer om de stora utmaningar som förekommer.

Uppföljningen kräver harmoniserade mätare

I Finland har redan ett flertal strategier för patientsäkerhet lanserats. ”Någon mätning av utgångsnivån
har emellertid inte gjorts. Vi förfogar inte heller över någon typ av harmoniserade mätare som skulle möjliggöra en sådan mätning.” Att patientsäkerheten i alla fall har förbättrats framgår av många detaljer. Arbetskulturen har förändrats och en pågående förbättring kan tydligt skönjas jämfört med tillståndet för 13 år sedan. ”Man fäster allt större uppmärksamhet vid patientsäkerheten och även klienterna är medvetna om åtgärder som förbättrar säkerheten.”

Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet utvecklar och forskar

Ett stort framsteg i Finland utgörs av det nyligen inrättade Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet. ”Nu har vi en aktör vars uppdrag är att utveckla och forska i patientsäkerhet. För denna instans har även budgetanslag reserverats.” I Finland förutsätter lagstiftningen att det finns en plan för kvalitetskontroll och patientsäkerhet, dvs. ett system för ledning av säkerheten. Med hjälp av systemet kontrolleras och förbättras säkerheten. ”Likväl återstår ännu mycket att göra. Vi behöver mer forskningsresultat och ny lagstiftning till stöd för detta arbete.”

Kinnunen anser att patientsäkerheten inte får den uppmärksamhet den borde få i samhällsdebatten. ”Tyvärr väcker en skada som drabbar en enstaka människa mycket begränsad uppmärksamhet. Inte vill jag ju utveckla en kultur som river upp sådana fall för jämnan, men visst borde man tala mer om de stora
utmaningar som förekommer.”

Patientsäkerheten är i nuläget föremål för en hel del åtgärder. ”Jag tror att vi i Finland håller på att ta oss upp till en alldeles ny nivå i en övergripande utveckling av säkerheten. Här är alla aktörer engagerade
tillsammans. Även patienternas, klienternas och deras anhörigas medverkan behövs i detta arbete” sammanfattar Kinnunen sina tankar.

Marina Kinnunen

Marina Kinnunen från Vasa är ekonomie doktor, sjuksköterska och expert med lång erfarenhet av social- och hälsovård. Hon vill förbättra social- och hälsovården och brinner för att utveckla patient- och klientsäkerheten.

Denna artikel har ursprungligen publicerats i Patient- och klienttidningen 3/2020.