Puhelin- ja kotimyynnin sääntely uudistuu 1.1.2023 alkaen

Kuluttajien pitkään kaipaama puhelin- ja kotimyyntisääntelyn uudistus astuu voimaan vuoden 2023 alusta. Tällä sivulla esittelemme lyhyesti keskeiset muutokset.

Puhelinmyynti

Nykytilanne

Puhelinmyynnissä sopimus voi pääsääntöisesti tulla voimaan pelkästään puhelimessa käydyn keskustelun perusteella.

Mikä muuttuu?

Sopimus ei voi enää tulla voimaan pelkän puhelinkeskustelun perusteella, vaan siihen vaaditaan kirjallinen vahvistus.

 1. Myyjä voi kertoa tarjouksesta puhelimessa, mutta se on joka tapauksessa lähetettävä kirjallisesti. Lisäksi puhelimessa myyjän on kerrottava, että kuluttaja ei tule sidotuksi sopimukseen eikä hänellä ole siis velvollisuutta maksaa tuotetta, ellei hänelle toimiteta kirjallista tarjousta, jonka kuluttaja vahvistaa kirjallisesti. Tämä koskee kaikkea muuta myyntiä paitsi sähköisen viestinnän palveluita (esim. puhelin- ja internetliittymät) ja kulutusluottoja. 
 2. Kirjallista vahvistusta ei käytetä silloin, kun kuluttaja on itse yhteydessä elinkeinonharjoittajaan. Toisin sanoen kirjallista vahvistusta käytetään vain silloin, kun myyjä pyytämättä soittaa kuluttajalle. Kirjallista vahvistusta ei myöskään edellytetä silloin, kun kuluttaja on alun perin pyytänyt myyjää soittamaan hänelle. 
 3. Kun myyjä lähettää kirjallisen tarjouksen, sen tulee sisältää kaikki tarjouksen olennaiset tiedot ja sen on oltava kuluttajan itsensä tallennettavissa. Tarjous voidaan lähettää myös sähköisesti tai tekstiviestillä, jos tarjouksen pääsisältö on esitettävissä tekstiviestin mahdollistamassa merkkimäärässä. Tarjousta ei saa lähettää myyntipuhelun aikana. 
 4. Tietoja ei voida antaa toimittamalla vain linkki esimerkiksi yrityksen kotisivuille. 
 5. Kuluttaja vahvistaa hyväksyvänsä tarjouksen jollain pysyvällä tavalla (esim. sähköposti, kirje, tekstiviesti). 
 6. Jos yritys ei lähetä kirjallisesti tietoja tai kuluttaja ei hyväksy tarjousta pysyvällä tavalla, ei kuluttajalla ole velvollisuutta maksaa. Kuluttajalla ei myöskään ole velvollisuutta säilyttää tai palauttaa tuotetta, mikäli myyjä sen lähettäisi ilman vahvistusta. Kuluttaja siis voi pitää maksutta tuotteen, jonka myyjä lähettää noudattamatta kirjallista vahvistusmenetelmää.
 7. Rahoituspalvelusopimusten (osamaksu-, luotto- tai lainasopimus) osalta kuluttajan on vedottava sopimuksen sitomattomuuteen vuoden kuluessa sopimuksen tekemisestä.
 8. Jos sopimus raukeaa sen vuoksi, että kuluttaja ei tullut sidotuksi sopimukseen, yrityksen on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän sisällä palautettava mahdollisesti saadut maksusuoritukset. 

Kotimyynti

Kotimyyntiä on kuluttajan kotona tapahtuva tavaran tai palvelun myynti. Kotimyynnin ei nimestään huolimatta tarvitse tapahtua vain kuluttajan kotona, vaan kotimyynniksi luetaan myös muualla kuin myyjän toimitiloissa tapahtuva kaupankäynti. Kotimyynnissä sopimus voidaan tehdä yhtä lailla myyjän kuin ostajan aloitteesta.

Nykytilanne

 • Pääsääntö on, että etämyynnissä on 14 vuorokauden peruuttamisaika (lue lisää peruuttamisajasta), mutta tähän peruuttamisoikeuteen on ollut rajoituksia esim. hygieniatuotteiden ja mittatilaustavaroiden osalta. Mittatilaustavaralla tarkoitetaan tavaraa, jota muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai muuten tarpeita vastaavaksi.
 • Jos palvelun suorittaminen aloitetaan peruuttamisaikana eli 14 vuorokauden sisällä, peruuttamisoikeutta voi silti käyttää, mutta tehdyn työn osalta maksetaan kohtuullinen korvaus. Yritys voi aloittaa palvelun suorittamisen vain kuluttajan pyynnöstä.
 • Mikäli kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta (esimerkiksi sen takia, että kyseessä on hygieniatuote), tämä tulee kertoa kuluttajalle. Kertomatta jättämisestä ei kuitenkaan tule yritykselle sanktioita.

Mikä muuttuu?

 1. Jatkossa myös mittatilaustavaralla on kotimyynnissä sama 14 vuorokauden peruuttamisaika kuin muillakin tavaroilla. Peruuttamisoikeus koskee vain mittatilaustavaroita, ei -palveluita. Uudistus kattaa vain ne tilanteet, joissa kuluttajan omaan kotiin tullaan täysin pyytämättä ja yllättäen.
 2. Palvelun suorittaminen voidaan aloittaa peruuttamisaikana vain kuluttajan suostumuksella. Tällöin edellytetään, että kuluttaja antaa nimenomaisen pyynnön työn aloittamisesta ja nimenomaisen hyväksynnän, että peruuttamisoikeus tällöin menetetään. Uudistus kattaa vain ne tilanteet, joissa kuluttajan omaan kotiin tullaan täysin pyytämättä ja yllättäen.
 3. Tiedot on annettava selkeästi ja ymmärrettävästi paperilla tai kuluttajan suostumuksella muulla pysyvällä tavalla.
 4. Jos kuluttajalle ei kerrota peruuttamisoikeuden puuttumisesta, sopimus ei sido kuluttajaa. Toisin sanoen kuluttajalla ei ole maksuvelvollisuutta tai rahat on palautettava kuluttajalle. Jos kuluttaja haluaa hyödyntää tätä vaihtoehtoa, on hänen vedottava siihen 12 kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä. Tällöin yrityksellä on 30 päivää aikaa palauttaa mahdollisesti saamansa maksusuoritukset ja korvata mahdollisesti aiheutuneet kulut.

Lisätietoja