Artikkeli

Vuokra-asunnon välitys

Asuminen

Monet asuvat vuokra-asunnossa. Yksityisten henkilöiden lisäksi vuokra-asuntoja välittävät kaupungit ja kunnat, vuokrataloyhtiöt sekä erilaiset yritykset. Vuokra-asuntoja välittävien yritysten toimintaa ohjaa laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä.

Vuokra-asuntoa välittävän liikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen. Lisäksi sen on otettava huomioon toimeksiantajan ja tämän vastapuolen edut.

Välityspalkkion periminen edellyttää selkeää toimeksiantosopimusta

Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti niin, ettei sitä voi jälkikäteen muuttaa. Toimeksiantosopimuksen kestosta on aina sovittava. Vuokra-asunnon hakija voi tehdä välitysliikkeeseen kanssa toimeksiantosopimuksen asunnon löytämiseksi tai vuokranantaja voi antaa välitysliikkeen tehtäväksi vuokralaisen hankkimisen.

Välitysliike saa periä palkkion vain siltä, joka on tehnyt sen kanssa toimeksiantosopimuksen. Osapuolet maksavat palkkion puoliksi, jos molemmat vuokrasopimuksen osapuolet ovat välitysliikkeen toimeksiantajina. Välitysliike saa periä vain yhden välityspalkkion. Välityspalkkion on oltava kohtuullinen, kun huomioon otetaan muun muassa välitystehtävän laatu ja suoritettu työmäärä.

Välitysliikkeellä ei ole oikeutta periä palkkiota pelkästään sillä perusteella, että henkilö on ilmoittanut olevansa halukas vuokraamaan asunnon. Välitysliike voi periä välityspalkkion vain silloin, kun se on ennen tietojen välittämistä tehnyt selkeän toimeksiantosopimuksen jommankumman osapuolen kanssa. Välitysliike ei voi myöskään vaatia toista osapuolta tekemään välityssopimusta vuokrasopimuksen tekemiseksi tai muun syyn vuoksi, jos toinen osapuoli on jo tehnyt välityssopimuksen.

Välitysliike ei myöskään ole vuokrasuhteen osapuoli eli sillä ei ole oikeutta toimia esimerkiksi vuokranantajan puolesta vuokrasuhteen aikana, ellei välitysliikettä ole nimenomaisesti valtuutettu toimimaan esimerkiksi vuokranantajan edustajana. Välittäjä vastaa siis lähtökohtaisesti vain toimeksiantonsa puitteissa tapahtuvasta välitysmenettelystä, mutta ei vuokrasuhteen aikana ilmenevistä virheistä. Välittäjä on vahingonkorvausvastuussa toimeksiantajalleen ja tämän vastapuolelle aiheuttamastaan vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on heille aiheuttanut.