Artikkeli

Tulot ja verotus

Talous

Tulot jaetaan ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Tuloista maksetaan yleensä veroa, joka on julkiselle vallalle suoritettava maksu. Verovaroilla rahoitetaan julkisia palveluja, kuten koulutusta ja terveydenhuoltoa. Lisäksi verovaroilla kustannetaan esimerkiksi erilaisia tulonsiirtoja, kuten eläkkeitä, lapsilisiä ja toimeentulotukea.

Ansiotuloiksi katsotaan muun muassa palkat, palkkiot, luontoisedut, eläkkeet ja tietyt päivärahat, kuten työttömyystuki. Pääomatuloja ovat esimerkiksi korkotulot, pörssiyhtiöstä saadut osingot, vuokratulot, voitto-osuudet, henkivakuutusten tuotto, metsätalouden pääomatulot, maa-aineksista saadut tulot sekä kiinteän tai irtaimen omaisuuden luovutusvoitto.

Verotus

Verot ovat luonteeltaan pakollisia ja ne säädetään laeilla, joiden syntyyn vaaditaan eduskunnan suostumus. Verotusoikeus on valtiolla, kunnilla, seurakunnilla ja Kansaneläkelaitoksella.

Verovelvollisia eli verojen maksajia ovat luonnolliset henkilöt eli yksityiset henkilöt sekä juridiset henkilöt, joita ovat muun muassa erilaiset yhtiöt ja yhtymät. Verot ja veroluonteiset maksut kerätään ennakkoperintänä.

Suomessa valtiolle maksettava tulovero on progressiivinen eli suurituloiset maksavat veroja pienituloisia enemmän.

Välilliset ja välittömät verot

Verot jaetaan kahteen pääluokkaan, välillisiin ja välittömiin veroihin. Suurin osa Suomessa perittävistä veroista on välillisiä. Tärkein välillisistä veroista on arvonlisävero. Eri tuotteilla ja palveluilla on erilaiset arvonlisäverot. Muita välillisiä veroja ovat esimerkiksi tullit ja tuontimaksu, valmiste- ja leimaverot sekä auto- ja moottoripyörävero.

Välittömiä veroja peritään yksityisiltä henkilöiltä ja yrityksiltä tulojen ja varallisuuden mukaan. Vuosittain perittäviä veroja ja maksuja ovat valtion tulo- ja varallisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero ja sosiaalivakuutusmaksut.