Artikkeli

Tiedonsaantioikeus ja potilasasiakirjat

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tiedonsaantioikeus

Potilaalle on annettava tieto hänen terveydentilastaan, hoitovaihtoehdoista, hoitojen vaikutuksista ja mahdollisista haittavaikutuksista. Hänelle tulee antaa kaikki mahdollinen tieto, jolla voi olla merkitystä, kun hoidosta päätetään. Oleellista on se, että tiedot annetaan oma-aloitteisesti, ei siis vain silloin kun potilas niitä itse kysyy. Tietoja ei saa kuitenkaan antaa, jos potilas ei niitä itse halua tai mikäli niistä aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle.

Tiedot annetaan niin, että potilas ymmärtää riittävän hyvin niiden sisällön. Liian vaikeaselkoista ammatillista kieltä vältetään. Jos potilaan kieltä ei osata tai hänellä on aisti- tai puhevika, huolehditaan tulkkauksen järjestämisestä.

Tietojen antamisesta tehdään merkintä potilasasiakirjoihin. Jos tietoja ei ole annettu, potilasasiakirjoihin merkitään syy siihen.

Potilasasiakirjat ja hoitoon liittyvä materiaali

Potilasasiakirjoihin merkitään kaikki potilaan taudinmäärittelyn ja hoidon kannalta tarpeelliset tiedot. Myös keskustelut, jotka on käyty potilaan tai omaisten kanssa, merkitään ylös. Merkinnät ovat todiste informaatiosta ja seikoista, mitä on annettu ja kuka ne on antanut.

Potilaalla on oikeus lukea potilasasiakirjansa. Mikäli niissä olevat tiedot ovat hänen mielestään virheellisiä, voi hän pyytää niiden korjaamista. Pyyntö osoitetaan siihen terveydenhuollon yksikköön, jossa tieto on kirjattu.

Potilasasiakirjat ja näytteet säilytetään hoidon järjestämisen ja toteuttamisen edellyttämän ajan. Kun säilyttämiselle ei ole enää tarvetta, ne on hävitettävä välittömästi. Säilyttämisestä ja säilytysajoista säädetään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Säilyttämisen tarvetta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein.

Potilasasiakirjoihin liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Ilman potilaan kirjallista suostumusta sivulliselle ei saa antaa potilasasiakirjoihin liittyviä tietoja. Sivullisella tarkoitetaan muuta kuin potilaan hoitoon tai siihen liittyviin toimenpiteisiin osallistunutta henkilöä. Sivullisella tarkoitetaan siis myös kyseisessä toimintayksikössä työskenteleviä henkilöitä, jotka eivät kuitenkaan osallistu potilaan hoitoon. Terveydenhuollon henkilökunnan salassapitovelvollisuus säilyy myös palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen.

Lähteinä on käytetty mm. seuraavia sivustoja:
Kuluttajansuojalaki
PotilaanOpas.fi
Tietoa potilaan oikeuksista (pdf-tiedosto)
Valvira: Potilaan oikeudet (pdf-tiedosto)
Fimea: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas ja LOTTA-kyselylomake

Lue lisää potilaan oikeuksista sote-palveluissa

Ongelmia asumisessa? Tuottaako taloyhtiösi päänvaivaa?

Kuluttajan lakineuvonta auttaa myös asumisen ongelmatilanteissa. Hanki itsellesi lakineuvontaa vain 15 eurolla vuodessa!

Lue lisää