Artikkeli

Ruokaketju: Valvovat viranomaiset

Ruoka

Elintarviketurvallisuuden ylläpito ja kehittäminen vaativat ruokaketjun tarkkaa jäljitettävyyttä, joka puolestaan edellyttää avoimuutta koko ketjussa. Elintarvikevalvonta valvoo elintarvikkeiden turvallisuutta ja sitä, että niistä annettavat tiedot ovat oikeita. Valvontaa tehdään monen eri tahon toimesta.

Ruokavirasto

Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvinterveyttä sekä maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita ja lisäysaineistoja eli siemeniä ja taimiaineistoa. Ruokavirasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta yhdistettiin uudeksi virastoksi.

Kunnallinen elintarvikevalvonta

Käytännön elintarvikevalvonta on kuntien vastuulla. Jokainen kunta vastaa omalla alueella tuotettujen elintarvikkeiden valvonnasta. Kunnassa valvontaa tekevät eläinlääkärit, terveystarkastajat tai muut kunnalliset elintarvikevalvojat. Evira ohjaa ja opastaa heitä valvontatyössä.

Tulli

Tulli valvoo EU-jäsenmaista ja kolmansista maista tulevia muita kuin eläinperäisiä saatavia elintarvikkeita.

Yritysten omavalvonta

Yritysten omavalvonta on keskeisin elintarviketurvallisuutta varmistava tekijä. Omavalvonta on yrityksen järjestelmä, jolla se varmistaa, että elintarvike, sen valmistus ja siitä annettavat tiedot vastaavat tuotteille elintarvikemääräyksissä asetettuja vaatimuksia.

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA

Euroopassa ruoan turvallisuudesta vastaa EFSA (European Food Safety Authority) eli Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto. EFSA tarjoaa riippumatonta tieteellistä neuvontaa kaikissa asioissa, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti elintarvikkeiden turvallisuuteen. Tämä koskee myös eläinten terveyttä ja kasvien suojelua. EFSA kerää tietoa ja tekee riskinarviointeja. Riskinhallinnasta vastaavat tahot (esim. Euroopan komissio) tekevät päätöksiä EFSA:n lausuntojen pohjalta. Viraston yhtenä tehtävänä on antaa vankka tieteellinen perusta elintarviketurvallisuutta koskevien lainsäädännöllisten toimenpiteiden määrittelemiselle. EFSA:n tavoitteena on myös tarjota jatkuvasti asianmukaista ja tarkkaa tietoa elintarviketurvallisuudesta kaikille osapuolille ja kuluttajille.