Artikkeli

Puhelin- ja laajakaistaliittymien ongelmatilanteet

Digi | Verkko ja mobiili

Jos puhelin- tai internetliittymä ei toimi sovitusti, asiakkaan kannattaa aina selvittää ongelman syy. Esimerkiksi jos liittymän toimitus viivästyy, liittymä toimii virheellisesti tai virheen korjaaminen ei onnistu kohtuullisessa ajassa, asiakkaalla on oikeus korvaukseen tai hinnanalennukseen. 

Liittymän toimituksen viivästyminen

Jos liittymän toimitus viivästyy teleyrityksen puolella olevasta syystä, asiakkaalla on oikeus saada korvausta. Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole, jos teleyritys osoittaa viivästyksen johtuvan ylitsepääsemättömistä esteistä, joihin se ei voi vaikuttaa. Asiakkaan tulee ilmoittaa teleyritykselle mahdollisimman nopeasti viivästyksistä. 

Lain mukainen vakiokorvaus on 20 euroa kultakin alkavalta viivästysviikolta, kuitenkin enintään yhteensä 160 euroa. Jos viivästyksestä aiheutuneet todelliset kulut ovat vakiokorvauksen enimmäismäärää suuremmat, kuluttajalla on oikeus vahingonkorvaukseen. 

Palvelusta ei tarvitse maksaa ennen kuin yhteys on käytettävissä. 

Viestintäpalvelun virhe ja käyttökatkokset

Jos puhelin- tai internetliittymä ei laadultaan vastaa sovittua tai markkinoinnissa annettuja tietoja, liittymässä on virhe. Tyypillisiä virheitä ovat esimerkiksi käyttökatkokset, jotka eivät johdu sopimuksessa mainituista poikkeuksista, liittymän luvattua hitaampi nopeus, matkapuhelimen kuuluvuus ei vastaa sovittua tai laajakaistapalvelu ei sisällä luvattuja lisäpalveluja. 

Asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä operaattorille ja vaatia virheen korjaamista kohtuullisessa ajassa. Jos virheestä ei reklamoida kohtuullisessa ajassa, asiakas menettää oikeuden vedota virheeseen. 

Jos virheen korjaaminen ei onnistu kohtuullisessa ajassa, asiakkaalla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus. Jos virhe on palvelun käyttökatkos, käyttäjällä on oikeus vakiohyvitykseen. Vakiohyvitys on vähintään 20 euroa kultakin alkavalta keskeytysviikolta, kuitenkin enintään 160 euroa. Käyttäjällä on oikeus saada myös korvausta virheen aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta. Jos virheestä on maksettu vakiohyvitystä, vahingonkorvausta maksetaan vain hyvityksen ylittävältä osalta. 

Teleyrityksellä on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelun tarjonta tai rajoittaa sen käyttöä, jos se on välttämätöntä viestintäverkon rakennus- tai kunnossapitotyön taikka tietoturvan vuoksi. Tämä keskeytys saa kuitenkin kestää enintään 24 tuntia kalenterikuukaudessa, muutoin kyseessä on virhe palvelussa.