Artikkeli

Potilaan valinnanmahdollisuudet julkisessa terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Potilaan valinnanmahdollisuudet julkisessa terveydenhuollossa ja hoidon määräajat

Potilaalla on oikeus valita terveysasema, jossa kiireetön terveydenhoito toteutetaan. Potilas voi valita myös oman kunnan ulkopuolisen terveyskeskuksen. Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle. Vain yksi terveysasema voi olla kerrallaan valittuna ja valittuun terveysasemaan tulee sitoutua vuodeksi.

Potilaan tulee saada perusterveydenhuollossa arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveydenhuollon toimintayksikköön ja hoidontarpeenarviointi on tehtävä viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen. Hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveyden yhteydessä toimivassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella.

Potilaalla on myös erikoissairaanhoidossa oikeus valita se terveydenhuollon yksikkö, jossa hän haluaa, että hoito toteutetaan. Erikoissairaanhoidossa hoito aloitetaan aina lähetteen perusteella ja myös erikoissairaanhoidon yksikköä koskeva valinta on lähetekohtainen. Hoitoyksikön valinta tulee tehdä yhteisymmärryksessä hoitavan lääkärin kanssa.  Erikoissairaanhoidossa hoidontarpeenarviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Hoito on aloitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta, mutta arvioinnissa on huomioitava hoidon kiireellisyys.

Kiireellinen hoito sekä perus- että erikoissairaanhoidossa on aina annettava potilaalla hänen asuinpaikastaan tai hoitopaikkaa koskevista valinnoistaan riippumatta.

Potilaan toiveita hoitavasta henkilöstä terveydenhuollon yksikön sisällä tulee mahdollisuuksien mukaan kuunnella, mutta potilaalla ei ole absoluuttista oikeutta valita häntä hoitava terveydenhuollon ammattilainen. Potilaan jatkohoito tulisi toteuttaa niin, että potilas ohjataan häntä aiemmin hoitaneen lääkärin hoitoon aina silloin kun se on hoidon asianmukaisen järjestämisen kannalta mahdollista.

Potilas voi hakeutua myös hoitoon ulkomaille. Tällöin potilas maksaa hoidon itse ja hän voi hakea siitä myöhemmin Kela-korvauksia, joita potilas saa samoin perustein kuin jos potilas olisi hakeutunut hoitoon Suomessa yksityiselle sektorille. Potilas voi kuitenkin hakea myös ennakkolupaa ulkomaille hoitoon hakeutumista varten. Näissä tilanteissa potilas maksaa saamastaan hoidosta vain asiakasmaksun.

Huom! Kunta voi järjestää haluamansa palvelut palvelusetelillä. Palveluseteliä käyttäessään potilaalla on oikeus valita, keneltä palveluntarjoajalta hän hankkii sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun. Potilaalla on aina oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hänet tulee ohjata kunnan muulla tavoin tuottamien palveluiden piiriin.