Artikkeli

Potilaan oikeusturvakeinot ja menettelytavat ongelmatilanteissa

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tyytymättömyys hoitoon ja kohteluun

On ymmärrettävää, että hoito ei aina suju halutulla tavalla ja tyytymättömyyttä saattaa ilmetäUsein helpoin ja nopein tapa on selvittää potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuneiden väliset väärinkäsitykset avoimella keskustelulla hoitopaikassa. Jos keskusteluista ei kuitenkaan ole apua, voidaan tehdä muistutus tai kantelu.

Muistutus

Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä kirjallisen muistutuksen vastaavalle johtajalle siihen hoitopaikkaan, missä hoito on toteutettu. Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti itse tai valmiilla lomakkeella. Vastaava johtaja selvittää asian alaistensa kanssa. Johtaja antaa kirjallisen vastauksen kohtuullisen ajan kuluessa (1 kk). Vastauksesta on käytävä ilmi, miten käsiteltävä asia on selvinnyt ja onko se johtanut jatkotoimenpiteisiin.

Kantelu 

Jos muistutukseen saatu vastaus ei ole mieleinen, voi tehdä kantelun. Kantelun voi tehdä myös, vaikka ei olisi tehnyt muistutusta. Kantelu tehdään joko aluehallintovirastoon tai Valviraan. Kantelu tehdään Valviraan, jos on epäily hoitovirheestä, joka on johtanut potilaan kuolemaan tai pysyvään ja vakavaan vammautumiseen. Muut potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvät kantelut tehdään aluehallintovirastolle.

Aluehallintovirasto ja Valvira voivat siirtää kantelun käsiteltäväksi muistutuksena siihen hoitopaikkaan, missä hoito tapahtunut. On tärkeää muistaa, että kantelu ei ole muutoksenhakukeino eli sen avulla ei voi muuttaa tai kumota lääkärin antamaa hoitopäätöstä tai saada korvausta hoitovirheestä.

Potilas- ja lääkevahinko

Potilasvahingosta haetaan korvausta Potilasvakuutuskeskukselta. On tärkeää huomioida se, että kaikki hoitovirheet eivät ole potilasvahinkoja. Ollakseen potilasvahinko, vahingon tulee olla henkilövahinko ja täyttää potilasvahinkolain mukaiset edellytykset.

Lääkevahingolla tarkoitetaan lääkeaineen aiheuttamaa odottamatonta sairautta, vammaa tai niihin rinnastettavaa vakavaa psyykkistä sairautta. Lääkevahinkona ei pidetä sitä, että lääke ei tepsinyt halutulla tavalla vaivaan tai oireeseen. Lääkkeen aiheuttamista yllättävistä haittavaikutuksista haetaan korvausta Suomen Keskinäiseltä Lääkevakuutusyhtiöltä.

Muut vahingot

Joissain tapauksissa potilaalle saattaa syntyä oikeus vahingonkorvauslain mukaiseen korvaukseen. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi kiinteistöstä johtuvat vahingot tai potilaan omaisuuden tuhoutuminen tai katoaminen. Korvauksen maksaminen edellyttää kuitenkin tahallisuutta eli tarkoituksellista vahingoittamista tai tuottamuksellisuutta eli sitä, että toiminta on ollut huolimatonta.

Kuluttajansuojalakia voidaan soveltaa myös palveluiden virheellisyyksiin. Tämä laki koskee kuitenkin vain yksityisiä terveydenhuoltopalveluita. Sitä ei siis sovelleta julkiseen terveydenhuoltoon. Lisätietoa saa osoitteesta www.kuluttajaneuvonta.fi.

Potilasasiamies

Jokaiselle terveydenhuollon toimintayksikölle nimetään potilasasiamies. Kahdella tai useammalla toimintayksiköllä voi myös olla yhteinen potilasasiamies. Sosiaalihuollon palveluissa vastaavia tehtäviä hoitaa sosiaaliasiamies. Sama henkilö voi toimia sekä potilas- että sosiaaliasiamiehenä. 

Potilasasiamiehen tehtävät:

  1. neuvoo ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista
  2. toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  3. auttaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen tai korvaushakemuksen teossa.

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei ota kantaa siihen, onko tapahtunut hoitovirhe tai -vahinko. Hän ei myöskään tulkitse potilasasiakirjoja.

Potilasasiamiehen yhteystiedot saa hoitopaikasta tai toimintayksikön internetsivuilta.

Lähteinä on käytetty mm. seuraavia sivustoja:
Kuluttajansuojalaki
PotilaanOpas.fi
Tietoa potilaan oikeuksista (pdf-tiedosto)
Valvira: Potilaan oikeudet (pdf-tiedosto)
Fimea: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas ja LOTTA-kyselylomake

Lue lisää potilaan oikeuksista sote-palveluissa

Kuluttajan lakineuvonta vuodeksi 15 eurolla

Lakimiehemme on vain puhelinsoiton tai sähköpostin päässä jäsenillemme. Liity nyt – saat ensi vuoden maksutta!

Tutustu etuihin