Artikkeli

Osaomistusasunto

Asuminen

Osaomistusasunto

Osaomistusasuminen on asumismuoto, joka syntyi 1980-luvulla. Osaomistusasumisella tarkoitetaan asumismuotoa, jossa asukas lunastaa ensin asunnosta omakseen tietyn osuuden (osuus yleensä 10–15 % asunnon hinnasta). Myöhemmin asukkaalla on mahdollisuus lunastaa asunto kokonaan omakseen.

Osaomistusasumisen omistussuhde perustetaan enemmistö- ja vähemmistöosuuden omistajan välisellä osaomistussopimuksella. Osaomistusasuntoja sääntelee laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista.

Alkuun vuokralla

Osaomistusasunnossa asuva asukas asuu aluksi asunnossa vuokralla. Vuokrasopimus on määräaikainen, ja sen tekevät vähemmistöosuuden omistaja (asukas) ja enemmistöosuuden omistaja (esim. talon rakennuttanut yhtiö). Tietyn määräajan jälkeen asukas voi lunastaa asunnon omakseen.

Vuokrasuhteen aikana osaomistajan vastuita arvioidaan asuinhuoneiston vuokrausta koskevien säännösten perusteella. Määräaikainen vuokrasuhde voi kestää vähintään viisi vuotta ja enintään 12 vuotta. Vuokrasuhteen aikana asukas on velvollinen maksamaan vuokraa vuokrasopimuksen mukaisesti.

Vähemmistöosuuden omistaja ei ole velvollinen maksamaan asunto-osakeyhtiölle yhtiövastiketta siltä ajalta, jona hän hallitsee asuntoa huoneenvuokrasopimuksen perusteella ja on velvollinen maksamaan enemmistöosuuden omistajalle vuokraa.

Päätösvaltaa yhtiön asioissa käyttää enemmistöosuuden omistaja niin kauan kuin vähemmistöosuuden omistajan asunnon hallinta perustuu huoneenvuokrasopimukseen. Osaomistussopimuksessa voidaan sopia, että asukas voi kasvattaa omistusosuuttaan 49 prosenttiin asti.

Asunnon lunastaminen omaksi

Kun asunto lunastetaan omaksi, perittävä lunastushinta on asunnon alkuperäinen hankinta-arvo vähennettynä vähemmistöosuuden omistajan jo maksamilla osuuksilla. Kun asunto on lunastettu omaksi, asukasta koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin perinteisen asunto-osakeyhtiöasunnon omistavaa asukasta.

Jos asukas ei halua lunastaa asuntoa omaksi

Jos vähemmistöosuuden omistaja ei halua käyttää lunastusoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä enemmistöosuuden omistajalle viimeistään kolme kuukautta ennen vuokrasopimuksen päättymisajankohtaa. Enemmistöosuuden omistaja on tällöin velvollinen ostamaan takaisin vähemmistöosuuden omistajan omistusosuuden tai osoittamaan osuudelle ostajan.