Artikkeli

Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja hyvään kohteluun

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Potilaan oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon turvataan lainsäädännöllä. Jokainen Suomessa pysyvästi asuva henkilö on oikeutettu terveydentilansa edellyttämään hoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka ovat kulloinkin terveydenhuollon käytettävissä.

Potilaan hoito järjestetään siten, että hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Potilaan äidinkieli, kulttuuri ja yksilölliset tarpeet pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon. Yhdenvertainen kohtelu turvaa sen, että ihmisiä ei aseteta eri asemaan iän, asuinpaikan, terveydentilan, vammaisuuden tms. syyn perusteella. Henkilön tulee saada riittävät terveyspalvelut asuinpaikkakunnastaan riippumatta.  

Hyvä kohtelu ulottuu myös potilaan omaisten kanssa asiointiin.  

Kielilain mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi sekä saamenkielisillä alueilla saame. Velvoittavuutta hoidon järjestämiseen muilla kielillä ei ole, mutta on hyvin yleistä, että palvelua annetaan myös muilla kielillä, esimerkiksi englanniksi. Mikäli yhteistä kieltä ei ole, voi tulkin käyttö olla tarpeellista.  

Lähteinä on käytetty mm. seuraavia sivustoja:
Kuluttajansuojalaki
PotilaanOpas.fi
Tietoa potilaan oikeuksista (pdf-tiedosto)
Valvira: Potilaan oikeudet (pdf-tiedosto)
Fimea: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas ja LOTTA-kyselylomake