Artikkeli

Itsemääräämisoikeus

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hoidon tulee tapahtua yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Mielekkään asiointikokemuksen kannalta kommunikointi on tärkeässä roolissa. Potilaan omia ajatuksia ja mielipiteitä kuunnellaan, ja ne pyritään ottamaan huomioon siinä määrin kuin mahdollista. 

Potilaalla ei ole kuitenkaan oikeutta saada mitä tahansa vaatimaansa hoitoa. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai yksittäisestä hoitotoimenpiteestä, on häntä mahdollisuuksien mukaan hoidettava muulla tavoin. Oikeuksiin kuuluu myös se, että hoidosta voi kieltäytyä kokonaan, vaikka se johtaisi menehtymiseen.

Hoitoratkaisuissa hankitaan ensisijaisesti suostumus potilaalta itseltään. Terveydentila voi kuitenkin joskus olla sellainen, ettei potilas itse kykene päättämään hoidostaan. Tällaisissa tapauksissa hankitaan hänen lähiomaisensa, laillisen edustajansa tai muun läheisensä suostumus. Lähiomaisen, laillisen edustajan tai muun läheisen täytyy kuitenkin ottaa huomioon suostumusta antaessaan potilaan itsensä aiemmin ilmaisema tahto tai henkilökohtainen etu. Mikäli läheiset ovat hoidosta eri mieltä, potilasta hoidetaan sen mukaan minkä katsotaan olevan hänen henkilökohtaisen etunsa mukaista.

Laillinen edustajaLaillinen edustaja on potilaan huoltaja tai tuomioistuimen tai maistraatin määräämä edunvalvoja tai potilaan itse valtuuttama henkilö. Edunvalvoja voidaan määrätä täysi-ikäiselle henkilölle tai alaikäiselle, jonka edut ovat ristiriidassa huoltajan edun kanssa.

Jos täysi-ikäisellä potilaalla on kehitysvamma, mielenterveyden häiriö tai muu vastaava syy eikä hän sen vuoksi pysty ottamaan kantaa hoitoonsa, kuullaan potilaan lähiomaista, laillista edustajaa tai muuta läheistä ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä. Jos heitä ei pystytä kuulemaan, potilasta hoidetaan tavalla, jota pidetään hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena.

Alaikäisen potilaan oikeudet

Alaikäisen potilaan mielipide otetaan huomioon iän ja kehitystason mukaan. Kehitystason arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö. Jos alaikäinen potilas on ikänsä ja kehitystasonsa mukaan kykenevä päättämään hoidostaan, tapahtuu hoito yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Tällaisessa tapauksessa lääkäri tai muu hoitohenkilökuntaan kuuluva ei saa kertoa tietoja potilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, jos potilas tämän kieltää.

Vastaavasti, jos alaikäinen ei ole kykenevä päättämään hoidostaan, häntä hoidetaan yhteisymmärryksessä huoltajan tai laillisen edustajan kanssa. Alaikäisen huoltajalla tai laillisella edustajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseen.

Lähteinä on käytetty mm. seuraavia sivustoja:
Kuluttajansuojalaki
PotilaanOpas.fi
Tietoa potilaan oikeuksista (pdf-tiedosto)
Valvira: Potilaan oikeudet (pdf-tiedosto)
Fimea: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas ja LOTTA-kyselylomake

Lue lisää potilaan oikeuksista sote-palveluissa

Ongelmia asumisessa? Tuottaako taloyhtiösi päänvaivaa?

Kuluttajan lakineuvonta auttaa myös asumisen ongelmatilanteissa. Hanki itsellesi lakineuvontaa vain 15 eurolla vuodessa!

Lue lisää