Artikkeli | Video

Hei, potilas! Tiedätkö oikeutesi?

Sosiaali- ja terveyspalvelut

1) Sinua on kuunneltava hoitokäynnillä

Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Tämä tarkoittaa sitä, että potilaalla on koska tahansa oikeus kieltäytyä hoidosta. Jos potilas kieltäytyy hoidosta, on häntä hoidettava mahdollisuuksien mukaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Yhteisymmärryksessä toteutettavaan terveydenhoitoon kuuluu se, että potilasta kuunnellaan hoitoa toteutettaessa.

Jos potilas ei pysty ilmaisemaan omaa tahtoaan

Jos potilas ei esimerkiksi tajuttomuuden takia pysty ilmaisemaan mielipidettään, pyritään potilaan oma tahto hoidon suhteen selvittämään. Jos potilas on tehnyt hoitotahdon, noudatetaan sitä. Hoitotahdon avulla potilas pystyy ilmaisemaan toiveensa siitä, miten hän haluaa itseään hoidettavan sellaisessa tilanteessa, jossa hän ei itse pysty ilmaisemaan omaa tahtoaan. Jos potilaalla ei ole hoitotahtoa, on potilaan omaista kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Jos omaisen kuuleminen ei tuo lisäselvyyttä tajuttoman potilaan tahdon selvittämiseksi, on potilasta hoidettava tavalla, joka on hänen etunsa mukaista. Kiireellinen hoito on kuitenkin lähtökohtaisesti aina annettava potilaalle, vaikka potilaan tahtoa ei saataisi selville.

Lue lisää hoitotahdon laatimisesta THL:n verkkosivuilta.

2) Sinulle on annettava selkeää tietoa

Potilaan tiedonsaantioikeus on keskeinen potilaan oikeus. Potilaan oikeus tietoon turvataan potilaslaissa, jota tulee noudattaa aina kun potilaalle annetaan terveydenhoitoa julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollon yksikössä. Potilas ei voi tehdä itseään koskevia valintoja ilman tietoa. Potilaan tiedonsaantioikeus vaikuttaakin siis myös siihen, miten potilaan itsemääräämisoikeus toteutuu.

Potilaslaki turvaa potilaan tiedonsaantioikeuden useisiin hänen terveydenhoitoaan koskeviin asioihin liittyen. Potilaslain mukaan potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Potilaalle on annettava tietoa niin, että hän ymmärtää riittävästi sen sisällön. Tiedon antamisessa tulee välttää sellaisen ammattisanaston, eli esimerkiksi ”lääkärislangin” käyttöä, jota potilas ei tunne.

3) Myös lapsipotilaan mielipide on huomioitava

Lapsipotilaan oma mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Terveydenhuollon lainsäädännössä ei ole asetettu ikärajoja alaikäisen hoitotoimenpiteeseen liittyvälle kuulemiselle. Olennaista on tarkastella, kykeneekö lapsi itse ymmärtämään hoidon ja siitä kieltäytymisen merkityksen ja vaikutuksen terveydentilaansa.

Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa kanssa. Alaikäisen potilaan huoltajalla, eli esimerkiksi hänen vanhemmallaan, ei ole kuitenkaan oikeutta kieltää potilaan henkeä uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellista hoitoa.

Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa koskevien tietojen antamisen hänen huoltajalleen. Jos alaikäinen potilas ei ole kieltänyt tietojen luovutusta, lähtökohtana on, että terveystiedot näytetään huoltajalle esimerkiksi Kanta-palvelussa.