Tiedotteet

Takuun päättyminen ei poista myyjän vastuuta tavaran virheestä

4.10.2019 | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Nainen tutkii vaatteita. Kuva: Artem Beliaikin/Unsplash.

Tiedote 4.10.2019

Kuluttajaliitto muistuttaa takuun ja virhevastuun eroista tavaran kaupassa.
Usein luullaan, että myyjän vastuu tavaran virheestä loppuu, kun takuuaika päättyy.
Virhevastuu kestää kuitenkin lähes aina kauemmin kuin takuuaika.

Mikä on virhevastuu?

Virhevastuusta on säädetty kuluttajansuojalaissa.
Virhevastuu tarkoittaa myyjän vastuuta siitä, että tavara tai palvelu on sellainen kuin on sovittu.
Tavaran pitää myös kestää tavallista käyttöä sen ajan, mikä on tuotteen normaali kestoikä.

Kuinka kauan tavaran pitää kestää?

Laissa ei ole asetettu kiinteää rajaa virhevastuun kestolle, koska tavaroiden normaali kestoikä vaihtelee.
Kuluttajariitojen käsittelyssä esimerkiksi matkapuhelimen kestoikänä on pidetty 3–4 vuotta ja television normaalina kestoikänä 4 vuotta.

Kestoiän arviointiin vaikuttaa tavaran hinta.
Kalliiden tavaroiden on kestettävä pidempään kuin halvempien.

Myös markkinointitapa vaikuttaa arvioon kestoiästä.
Jos pesukoneen mainostetaan kestävän 10 vuotta, koneen pitää silloin kestää luvattu aika.

Tavaran normaali kuluminen ei kuitenkaan ole virhe.

Myyjällä on vastuu myymistään tavaroista

Jos tuotteessa on virhe, asiakkaalla on oikeus vaatia hyvitystä.
Asiakas voi valita aina itse, vaatiiko hän hyvitystä myyjältä vai tavaran maahantuojalta tai valmistajalta.

Joskus myyjä vaatii kuluttajaa ottamaan yhteyttä maahantuojaan tai valmistajaan.
Myyjä ei voi kuitenkaan pakottaa asiakasta asioimaan muiden kanssa.

Jos asiakas haluaa tehdä valituksen esimerkiksi valmistajalle, valitus koskee samalla myös myyjää. Asiakkaan ei tarvitse tehdä valitusta enää erikseen myyjälle.

Mikä on takuu?

Takuu on eri asia kuin virhevastuu. Takuu on myyjän, maahantuojan tai valmistajan antama lisäetu. Edun pitää olla todellinen lisä virhevastuuseen.

Jotta takuuta voidaan pitää todellisena lisäetuna, takuuajan pitää käytännössä olla yli kuusi kuukautta.

Takuu vaikuttaa siihen, onko vian osoittaminen myyjän vai asiakkaan velvoite.
Kun takuu on voimassa, takuun myöntäjän täytyy osoittaa, että tavaran vika johtui ostajasta. Ilman takuuta ostajan pitäisi osoittaa, että tavaran vika johtuu siinä olevasta virheestä.

Takuu ei kuitenkaan kata vikoja, jotka johtuvat tavaran vääränlaisesta käytöstä.

Esimerkki: matkapuhelin

6 kuukautta 2 vuotta 3–4 vuotta
Virheolettama
Myyjän tulee osoittaa tavaran vian johtuneen ostajasta.
Takuu
Takuun tulee tarjota ostajalle todellista lisäetua ja sen voimassaoloaikana myöntäjän on osoitettava, että tavaran vika johtui ostajasta – ilman takuuta ostajan pitäisi osoittaa, että tavaran vika johtuu sen virheestä.
Virhevastuu
Kestää niin kauan kuin kunkin tavaran hankinnan yhteydessä on perusteltua olettaa. Normaali kestoikä vaihteleekin aina tavaran mukaan.