Lausunnot

Rautateiden henkilöliikennepalvelun käyttäjien edustajien kuuleminen 2023

14.9.2023 |

Kuluttajaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot kuluttajien näkökulmasta:

Näkemykset palveluiden toimivuuteen ja saatavuuteen

Suomen rautatiemarkkinoiden toiminta henkilöliikennepalveluissa on hyvin eritasoista kuin esimerkiksi Keski-Euroopan maissa. Arviomme mukaan ainakin osasyynä tähän on markkinarakenne, jossa alalla ei ole juurikaan kilpailua, joka kehittäisi palveluita ja toisi kuluttajille enemmän vaihtoehtoja. Uusia palveluratkaisuita ei nähdäksemme tule riittävästi tarjolle. Kuluttajaliittoon tulee yhteydenottoja tyytymättömiltä asiakkailta lähinnä puuttuvien tai liian harvojen yhteyksien sekä lippujen hinnoittelun tiimoilta. Myös henkilökohtaisen asiakaspalvelun vähentyminen herättää huolta: digitaaliset palvelut eivät välttämättä ole kaikkien saavutettavissa ja esimerkiksi lippuautomaattien käyttäminen ei onnistu kaikilta asiakasryhmiltä mm. fyysisten toimintarajoitteiden tai maksukortin puuttumisen johdosta. Esteettömyyskysymysten osalta viittaamme Invalidiliiton lausunnossa kuvattuun ja korostamme, että esteettömyys palveluissa hyödyttää kaikkia kuluttajia.

Kuluttajaliiton teettämässä kuluttajaselvityksessä (Aula Research 2022, N=1090) kysyttiin muun muassa kuluttajien ajatuksia joukkoliikenteen kehittämistarpeista. Isoimpina kehityskohteina pidettiin matkalippujen hintoja, puutteellisia reittiyhteyksiä sekä huonoja aikatauluja. Myös digitaalisten lippujen ostaminen koettiin jokseenkin vaikeaksi.

Kommentit palveluiden hinnoitteluun

Junalla matkustaminen on ajoittain kalliimpaa kuin esimerkiksi lentäminen tai yksityisautolla saman matkan ajaminen. Tämänkaltainen tilanne ei tue kuluttajien siirtymistä käyttämään raideliikennepalveluita. Erityisesti viime kesän hinnoittelu-uudistus herätti ihmettelyä ja vastustusta kuluttajissa ja näkyi palautteena myös Kuluttajaliittoon. Hinnoittelulla tulisi ohjata kuluttajia ympäristön kannalta kestävämpien liikkumismuotojen käyttämiseen. Matkalippujen korkeat hinnat koettiin joukkoliikenteen isoimmaksi kehityskohteeksi myös teettämässämme kuluttajaselvityksessä (kts. edellä).

Kommentit lippujärjestelmiin

Digitaaliset lippujärjestelmät ovat suurelle osalle kuluttajista saavutettavia ja verrattain helppokäyttöisiäkin. On kuitenkin huomioitava, että meillä on tästä huolimatta merkittävä osa kuluttajia, joille digitaalisten lippujärjestelmät ovat saavuttamattomia useistakin eri syistä: osalla puuttuu välineet, osalla osaamista ja kyky digitaalisten järjestelmien käyttämiseen, osalla on toiminnallisia rajoitteita ja niin edelleen. Myös näille ihmisryhmille tulisi turvata mahdollisuus raideliikennepalveluiden käyttämiseen joustavasti ja helposti.

Matkaketjujen järjestämistä ei ole koettu erityisen helpoksi. Kuluttajien näkökulmasta matkaketjun eri liikkumismuotojen palvelut tulisi voida hankkia yhtenä kokonaisuutena ja siten, että ketjun eri osien yhteentoimivuus olisi varmistettu myös niissä tilanteissa, missä jokin osa esimerkiksi viivästyy.