Lausunnot

Kirjallinen lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48§:n muuttamisesta

5.9.2023 | Talous

Kuluttajaliitto ry – Konsumentförbundet rf (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta. Kuluttajaliitto esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Esitysluonnoksessa ehdotetaan ulosoton suojaosaan säädettäväksi pysyvä tasokorotus, joka vastaa vuoden 2023 tasokorotusta. Tavoitteena on huolehtia velallisten käyttöön jäävien tulojen riittävyydestä.

Kuluttajaliitto kannattaa suojaosuuden tasokorotuksen jatkamista. Elinkustannusten ollessa korkeat on kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen selviytymisen turvaaminen tärkeää.

Suojaosuuden korottamisen myötä velan takaisinmaksuaika kuitenkin pitenee, ja korkokulut kasvavat. Mikäli henkilö jää suojaosuuden korotuksen myötä kokonaan ulosmittauksen ulkopuolelle, voi tästä seurata vaikeuksia liittyen esimerkiksi luoton saantiin. Tässä yhteydessä on erityisen tärkeää tehostaa velallisten ohjaamista tuki- ja neuvontapalveluiden sekä velkajärjestelyjen piiriin. Suojaosuuden tasokorotuksen vaikutuksia tulee seurata ja arvioida velallisen edun näkökulmasta.