Lausunnot

Kirjallinen lausunto hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi

18.8.2023 |

Kuluttajaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua välityspalveluiden valvonnasta annettavasta laista ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Kuluttajaliiton näkemyksen mukaan ehdotetut toimivaltuudet näyttäytyvät lähtökohtaisesti kannatettavina. On tärkeää, että valvonta on tehokasta, jotta kuluttajien oikeudet välityspalveluissa toteutuu täysimääräisesti asetuksen tarkoittamalla tavalla.

On hyvä, että kun valvontaa suorittaa monta eri viranomaista, on esitetty yksi taho koordinaatioviranomaiseksi (kuten asetuskin edellyttää), johon kuluttaja voi aina olla tarvittaessa yhteydessä. Monen eri viranomaisen työskennellessä saman asian äärellä on yhteistyön luonnollisesti oltava saumatonta ja sen vuoksi on hyvä, että tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuksia myös päivitetään samassa yhteydessä. Kuluttajaliitto olisi toivonut jaksoon ”4.2.2. Vaikutukset palveluiden käyttäjille ja kuluttajille” pohdintaa nimenomaan siitä, miten ehdotetun kaltainen moniviranomaisvalvonta vaikuttaa käyttäjiin ja kuluttajiin.

Järjestöille on asetuksella annettu oikeus tehdä valitus asetuksen väitetystä rikkomisesta välityspalvelun tarjoajaa vastaan koordinaattoriviranomaiselle. Tämä ei hallituksen esitysluonnoksen mukaan anna järjestölle asianosaisasemaa. Tästä syystä olisi nähdäksemme hyvä tarkentaa, mitkä ovat tällöin ilmoituksen tehneen tiedonsaantioikeus asian etenemisestä sekä mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa tarvittaessa. Nähdäksemme järjestön tulisi saada asiasta informaatiota asianosaisen tavoin sekä tarvittaessa tulla kuulluksi.

Kun valvontaa suorittaa monta eri viranomaista, on erityisen tärkeää, miten asiasta viestitään kuluttajille. Viestinnän tulee olla selkeää ja ymmärrettävää ja tarjolla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Nähdäksemme on tärkeä painottaa sitä, että verkon välityspalveluiden valvontaan liittyvissä asioissa voi aina olla yhteydessä koordinaatioviranomaiseen.

Kuluttajaliiton näkemyksen mukaan kuluttajien asemaa olisi parantanut, jos kotimaisessa oikeusjärjestelmässä olisi otettu positiivisempi kanta tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisun tarpeellisuuteen. Kuluttaja, joka on kärsinyt rahallista vahinkoa asiassa, jää nyt heikommalle suojalle, koska valvova viranomainen keskittyy seuraamusmaksujen määräämiseen, jotka taas eivät varsinaisesti hyödytä vahinkoa kärsinyttä kuluttajaa.