Lausunnot

Lausunto kuluttaja-asiamiehen linjauksesta ”hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä”

16.3.2023 | Talous

Kuluttajaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua kuluttaja-asiamiehen linjauksesta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Kuluttajaliitto pitää kuluttaja-asiamiehen linjausta hyvänä ja hyvin valmisteltuna. On tärkeää, että tässä taloudellisessa tilanteessa kuluttaja-asiamiehen perintää koskeva linjaus pidetään ajan tasalla. On tärkeää varmistaa, että velallisen oikeudet muun muassa tiedonsaantiin toteutuvat käytännössä ja viivytyksettä. On erityisen tärkeää, kuten kuluttaja-asiamiehenkin linjauksessa otetaan kantaa, että maksuvaikeustilanteissa osapuolten tulee ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan asia sopimalla mahdollisimman pienin haitoin eli siis pääsääntöisesti maksupäivästä tai maksuaikataulusta sopimalla.

Kuluttaja-asiamiehen linjaukset täsmentävät hyvin perintälain tulkintaa. On hyvä, että kuluttaja-asiamies linjaa esimerkiksi siitä, että riittävänä selvityksenä saatavasta ei voida pitää sitä, että velalliselle lähetetään alkuperäinen lasku vaan sopimuksen olemassaolo täytyy pystyä näyttämään saatavan synnyn osalta.

Alla lisäksi yksityiskohtaisempia huomioita linjauksesta:

Kohta 1.1.

Tässä kohdassa tuodaan esille muita säännöksiä, joita tulee perintälain ohella huomioida. Olisiko tässä tarpeen kuluttajansuojalain lisäksi viitata myös oikeustoimilakiin, jolla saattaa olla vaikutusta sopimuksen syntyyn.  

Kohta 1.4.

Velallisen oikeuksista saada tietoa: On erinomaista, että kuluttaja-asiamiehen linjaus on varsin yksityiskohtainen. Näkisimme, että tähän jaksoon toimenpide-erittelykohtaan voisi kuitenkin vielä selvyyden vuoksi lisätä sen, että velalliselle on annettava myös selkeästi tiedot, mihin velkaan (jos velkoja on useita) velallisen mahdolliset aiemmat maksusuoritukset ovat kohdistuneet.

Kohta 2.4.

Kuluttaja-asiamiehen linjauksessa todetaan, että yhteydenotoista ei saa koitua velalliselle normaalin ”perushinnan” ylittäviä maksuja. Ehdottaisimme, että tässä olisi hyvä huomioida kuluttajansuojalain 2 luvun 14 § muutos, joka tulee voimaan vuoden 2023 lopussa ja näin ollen luopua käyttämästä termiä ”perushinta”, ja sen sijasta puhua pelkästään liittymäsopimuksensa mukaisen hinnan ylittävistä kuluista. Uusi pykälämuotoilu ei käytä enää perushintatermiä.

Kohta 2.10

Näkisimme, että tässä kohtaa olisi hyvä tarkentaa (kuluttajansuojalakia vastaavasti) mitä velkojan yhteystiedoilla tarkoitetaan ja mitkä yhteystiedot vähintäänkin tulee antaa. Lisäksi näkisimme, että olisi hyvä, jos velallisella olisi vaihtoehtoisia yhteydenottokanavia. Esimerkiksi sähköposti ei sovi kaikille.

Kohta 3.2.3.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan hyvä perintätapa edellyttää, että yhteisvastuutilanteissa maksuvaatimuksissa ilmoitetaan, että maksuvaatimus on lähetetty kaikille yhteisvastuullisille velallisille. Kuluttajaliitto kiinnittää huomiota, että sekaannuksen vaara on tästäkin huolimatta olemassa ja selkeyden vuoksi voisi olla hyvä todeta, että näissä tilanteissa maksuvaatimuksen esittäjän tulisi myös viipymättä ilmoittaa yhteisvastuullisille velallisille, mikäli joku heistä suorittaa maksun osittain tai kokonaan.

Kohta 4.  

Kuluttajaliitto kiinnittää huomiota, että kohdassa 4. on syytä tarkistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtymisen vaikutukset linjauksessa käytettyyn termistöön.  

Lisäksi Kuluttajaliiton näkemyksen mukaan on tärkeää, että velalliselle kerrotaan mahdollisuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n mukaiseen laskun perimättäjättämiseen tai alentamiseen sekä sen vaikutuksista perintään. Hyvää perintätapaa voisi tältä osin tarkentaa kattamaan myös tämän tiedonantovelvollisuuden.  

Lisäksi yleisellä tasolla sanottakoon, että nähdäksemme hyvinvointialueiden asiakasmaksuja ei tulisi ylipäätänsä siirtää yksityisille perintätoimistoille, joiden korkeahkot kulut suhteessa laskun syntymisen perusteeseen (sosiaali- tai terveydenhuollon tarve) ovat epäsuhtaisia.