Lausunnot

Lausuntopyyntö luonnoksesta kansalliseksi jakeluinfraohjelmaksi vuoteen 2035

28.2.2023 |

Lausunnonantajan lausunto


Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään


Kuluttajaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta kansalliseksi jakeluinfraohjelmaksi
vuoteen 2035 ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:


Kotilatauksesta


Pidämme erittäin tärkeänä tosiasiana sitä, että kuluttajien kannalta kotilatausmahdollisuudella on
arvioitu olevan merkittävä rooli sähköautojen hankintapäätöksissä ja siten koko sähköautoilun
yleistymisessä. Kuluttajien toteuttamismahdollisuudet kotilatauspisteisiin kuitenkin eroaa toisistaan
asumismuodon ja asunnon sijainnin mukaan. Esimerkiksi kerrostaloissa on latauspisteiden
toteuttaminen päätöksentekoprosessien näkökulmasta monimutkaisempaa kuin omakoti-, pari- ja
rivitaloissa. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa vuonna 2021 noin puolet vakinaisista asunnoista oli
kerrostaloja. Omakoti- ja paritaloja oli puolestaan vajaa 40 prosenttia.


Päätöksentekoprosessia on toki jo pyritty helpottamaan uudistamalla asunto-osakeyhtiölakia siten,
että sähköjärjestelmään sähköautojen latausta varten tehtävät muutokset ovat mahdollisia ilman
osakkeenomistajien yksimielisyyttä. Näin olleen on yksi lainsäädäntöhaaste latauspaikkojen
toteuttamiseksi poistettu. Tästä huolimatta sisältää laki kuitenkin edelleen selkeän haasteen
latauspaikkojen toteuttamiseksi. Päätöksentekoa vaikeuttaa ja latauspisteiden toteuttamista
hidastaa se, että latauspisteiden toteuttamisesta voidaan päättää hyvin monella eri tavalla
(osakkaan muutostyönä, osakasvähemmistön hankkeena, yhtiön hankkeena) ja monenlaisille
erilaisille autopaikoille (yhtiön hallinnassa olevat, osakkaan hallinnassa olevat tai osittain yhtiön ja
osittain osakkaan hallinnassa olevat paikat). Lainsäädäntö on latauspisteiden toteuttamisen osalta
monimutkaista ja sisältää runsaasti tulkinnanvaraisia kysymyksiä.

Jotta kotilatausinfra pystyttäisiin kehittämään entisestään, pidämme tarpeellisena, että
lainsäädännön jatkovalmistelussa selvitetään, pystytäänkö kokonaisuutta selkeyttämään nykyisiä
latauspisteiden toteuttamista koskevia pykäliä täsmentämällä vai olisiko tarkoituksenmukaista koota
eri päätöksentekotilanteet yhteen vaikkapa erillissäännökseen.


Esitämme, että ohjelmanluonnoksen kohtaan 2.3.4 lisätään yhtenä toimenpiteenä kotilatausinfran
kehittämiseksi toimenpide siitä, että lainsäädännön jatkovalmistelussa selvitetään miten
latausjärjestelmistä päättämisen ja kustannustenjaon eri vaihtoehdot voitaisiin mainita selvemmin
asunto-osakeyhtiölaissa.


Yleisesti saatavista olevasta, julkisesta latausinfrasta (henkilö- ja pakettiautot)


Kuluttajanäkökulmasta riittävän tiuhan latausverkoston turvaaminen on tärkeää, koska arjen
sujuvuuden näkökulmasta on huomioitava myös se, että kaikilla ei ole mahdollisuuksia hankkia
latauspistettä kodin yhteyteen.


Nähdäksemme pelkästään markkinaehtoisesti ei päästä haluttuun ja parhaaseen lopputulokseen
vaan tiheään asuttujen alueiden osalta tulee huomioida myös julkisen latausinfran olemassaolon
tarve. Latausmahdollisuuksien puuttuminen voi nimittäin merkittävästi hidastaa siirtymää
sähköautojen käyttämiseen. Myös energiankulutuksen säännöstelyn ja ajoittamisen näkökulmasta
olisi järjenvastaista nojata ainoastaan kaupallisten toimijoiden tarjoamaan latausinfraan, jolloin
latauspisteiden käyttökin ajoittuu ns. ruuhka-aikoihin, jolloin energian kulutus muutenkin suurta.
Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että yleisesti saatavissa julkisessa latausinfrassa olisi paljon
parannettavaa kuluttajien näkökulmasta. Pidämme tärkeänä sitä, että hinnoittelu olisi selkeää ja
ilmaistaisiin ensisijaisesti €/kWh, latauskerta- ja aikaperusteisuus vain täydentävinä
mahdollisuuksina. Kuluttajan tulisi saada aina ennen lataustapahtuman alkua selkeästi tieto
latauskapasiteetista ja latauksen hinnasta €/kWh voidakseen arvioida latauksen hinnan.
Nähdäksemme myös eri maksutapojen hyväksymisen osalta on paljon kehitettävää. Uusille
latauspisteille tulisi asettaa vaatimus mahdollisuudesta maksaa yleisimmillä maksuvälineillä.
Olemassa olevien osalta jonkinlainen siirtymäaika tai helpotukset voinevat olla tarpeellisia. Kaiken
kaikkiaan maksamisen osalta olisi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että maksamisen tulee olla
helppoa ja saavutettavaa kaikille, myös niille kuluttajille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää
älypuhelinta ja sovelluksia maksamiseen. Myös käteismaksamisen mahdollisuus tulisi ainakin jossain
määrin huomioida.