Lausunnot

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopanparlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

20.2.2023 |

Kuluttajaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen U-kirjeestä ja esittää kohteliaimmin
seuraavat huomiot:


Kuluttajaliitto yhtyy valtioneuvoston myönteiseen kantaan pakkausjäteasetusten tarkoituksen ja
tavoitteiden kannatettavuudesta. Asetusehdotuksella pyritään vähentämään luonnonvarojen
käyttöä, luomaan ennakoitava sääntely-ympäristö pakkausten koko elinkaaren ajalle sekä toimivat
kierrätysraaka-ainemarkkinat. Ehdotuksen tavoitteet pakkausjätteen synnyn ehkäisemiseksi,
uudelleenkäytön ja korkealaatuisen kierrätyksen edistämiseksi sekä kierrätetyn materiaalin käytön
lisäämiseksi ovat erittäin kannatettavia.


Kuluttajaliiton pitkäaikaisena tavoitteena on ollut saada kaikkiin kuluttajapakkauksiin
yhdenmukaiset, kirjallista ja kuvallista ilmaisua sekä värejä hyödyntävät lajitteluohjeet. Liitto on
tätä tavoitetta pyrkinyt edistämään kansallisen jätelainsäädännön uudistusten yhteydessä sekä
vapaaehtoisen pohjoismaisen piktogrammijärjestelmän kansallista käyttöönottoa pohdittaessa.
Merkintöjen saamisen esteeksi on ainakin jossain määrin ilmennyt toimijoiden vastustus
kansallista järjestelmää kohtaan. Nyt osana pakkausjäteasetusta ehdotetaan yhtenäistettävän
merkintöjä koskevia vaatimuksia. Kuluttajaliitto pitää erityisesti tätä asetusehdotuksen kohtaa
merkittävänä ja tarpeellisena. Kotitalouksien on nykyisin vaikea lajitella pakkauksia oikein, kun
tietoa pakkauksen materiaalista ja oikeasta lajittelutavasta ei ole helposti havaittavissa kaikissa
pakkauksissa.


Kuluttajaliitto yhtyy valtioneuvoston kantaan myös siltä osin, kun siinä kannatetaan
asetusehdotuksessa liiallisen ja tarpeettoman pakkaamisen välttämiseksi ehdotettuja toimia,
kuten ylipakkaamista koskevaa kieltoa. Elintarvikepakkausten osalta on kuitenkin tärkeää
huomioida, että pakkausten vähentäminen ei johda ruokahävikin lisääntymiseen tai
elintarviketurvallisuuden vaarantumiseen.