Lausunnot

Kirjallinen lausunto valtioneuvoston selvityksestä: e-kirje: Suomen ennakkovaikuttamislinjaukset EU:n tulevaan sähkömarkkinamallia koskevaan aloitteeseen

31.1.2023 |

Kuluttajaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua selvityksestä ja esittää kohteliaimmin seuraavat
huomiot:


Komissio esitteli 19.12.2022 ylimääräisessä energianeuvostossa komission aloitetta
sähkömarkkinamallin muuttamiseksi. Ehdotus pohjautuu nykyiseen markkinamalliin, mutta
tavoitteena on optimoida malli paremmin soveltuvaksi uusiutuvan energian osuuden kasvuun.


Kuluttajaliitto pitää aloitetta sähkömarkkinamallin tarkastelusta ja tavoite optimoida malli paremmin
soveltuvaksi uusiutuvan energian osuuden kasvuun kannatettavana. Katsomme, että
sähkömarkkinamallin kehittämisellä on keskeinen rooli vihreän siirtymän edistäjänä ja
kriisinkestävyyden takaajana. Mielestämme Suomen näkökulmasta on ongelmallista se, että vaikka
uusiutuvan energian määrä järjestelmässä kasvaa, eivät kuluttajahinnat ole laskeneet samassa
suhteessa ja kalliit fossiiliset polttoaineet pitävät kuluttajahinnat korkeina.


Näin ollen Kuluttajaliitto yhtyy e-kirjeessä esitettyyn. Kuluttajaliitto haluaa kuitenkin vielä korostaa
seuraavat asiat;


Kriisinkestävyyden parantamiseksi myös kriisiaikoihin tulee miettiä yhteiset markkinoiden pelisäännöt,
esimerkiksi varautumis- tai kriisilausekkeiden kautta, jotta sähköpulalta ja korkeilta hinnoilta
suojaudutaan tulevaisuudessa. Tärkeää on taata toimitusvarmuus myös jatkossa.


Hintakatosta toteamme, että järjestelmän ja markkinan tulee toimia niin, ettei hintakatolle ole tarvetta.
Hintakattoa voisi tule kyseeseen ainoastaan, mikäli markkina ei toimisi niin kuin pitäisi.


Korostamme, että erityisesti sähkömarkkinamalliin tehtyjen muutosten on tuotava hyötyjä
loppuasiakkaille.